ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

3 หน่วยงาน ร่วมคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม
“ชุดอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารสำหรับผู้สูงอายุ
(Elderly Tableware)

           เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2559 นายสุรินทร์  กู้เจริญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ได้รับมอบชุดอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารสำหรับผู้สูงอายุ (Elderly Tableware) จำนวน 15 ชุด จากคณะพัฒนาชุดอุปกรณ์ฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 หน่วยงานที่ได้ร่วมกันพัฒนาชุดอุปกรณ์จนประสบความสำเร็จ ได้แก่ ผู้แทนจากโรงพยาบาลกลาง   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCG)
ชุดอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารสำหรับผู้สูงอายุดังกล่าว นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือจากหลายสถาบัน/หน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุต่อไป  โดยคณะพัฒนาชุดอุปกรณ์ดังกล่าว ประกอบด้วย

  1. ผู้แทนจากโรงพยาบาลกลาง ได้แก่

1.1 ดร.ภัทรารัตน์   ตันนุกิจ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
1.2 คุณประทานพร   ฉั่วอนุสรณ์    นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
1.3 คุณกัณวัน  จินะสะทุ่ง  นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
2. รศ.ดร.สิงห์   อินทรชูโต  หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่
3. ผู้แทนจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCG) ได้แก่
3.1 คุณศุภธิดา  ตันบุญเอก Design Catalyst  Manager

3.2 คุณอัจฉรี  พัชรากิตติ Product designer
>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้