ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

รพ.กลาง ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านตา กระดูกและข้อ

          (24 ส.ค. 60) เวลา 09.00 น. นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นพ.สมชาย จึงมีโชค รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นพ.ขจร อินทรบุหรั่น ผู้อำนวยการกองวิชาการ พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมี พญ.สุภาพร กรลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมหลวงนิตย์เวชชวิศิษฎ์ ชั้น 19 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง
ผลความสำเร็จศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกลาง ได้แก่
ศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ เป็นสถานที่ฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์จากสถาบันต่างๆ อาทิเช่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ร่วมกับ รพ.รามาธิบดี มีแพทย์จากหน่วยงานราชการ และเอกชน เข้าศึกษาดูงานด้าน sport medicine และ foot ankle อีกทั้งทีมแพทย์จากต่างประเทศ มาศึกษาดูงานด้านการผ่าตัดส่องกล้องและเปลี่ยนข้อเทียม
ศูนย์จักษุวิทยา ให้บริการที่ดี (Best Service) แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และเป็นสถาบันสมทบร่วมสอนแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถานที่ศึกษาดูงานระยะสั้นของหน่วยงานราชการ และเอกชนด้านผ่าตัดต้อหิน มีนวัตกรรมการทำเลสิกไร้ใบมีด (Femto LASIK) มาตรฐานระดับแนวหน้าของกรุงเทพมหานคร

พร้อมแนะนำศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องระบบทางเดินอาหาร น้องใหม่ที่กำลังพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของ รพ.กลาง ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน เพื่อประชาชน
รูปภาพและบรรยากาศในงาน