ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ. เยี่ยม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  นำคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง (นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ) ผู้อำนวยการกองวิชาการ (พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน) และอาจารย์แพทย์ชั้นคลินิก เข้าร่วมสัมมนาการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างชั้น PreClinic-Clinic ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560 ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

          การสัมมนาครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยท่านอธิการบดี (รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ) ผู้บริหารสำนักการแพทย์ และคณาจารย์ชั้นปรีคลินิกและคลินิกได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านแพทยศาสตรศึกษาร่วมกัน ตลอดจนได้กระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืน อันจะนำมาซึ่งการพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษาต่อไป
รูปภาพและบรรยากาศในงาน