ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

กทม.เปิดโครงการ โทรนัด. BFC พบแพทย์ใน ๖๐ นาที

          วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นาย พิชญา  นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมกับผู้บริหารทั้งหมดของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยงข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ มีทาง นพ.ชาลี  วชิรศรีสุนทรา  ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์กล่าวตอนรับ  ทั้งนี้โครง โทร.นัดBFC พบแพทย์ใน ๖๐ นาที เพียงผ่านศูนย์ BFC ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบาย NOW ทำจริง เห็นผลจริง ตามแผนขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครปี ๒๕๖๑ : ๑๐๐ วัน  ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น ๒๐ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์  ในปัจจุบันโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ทั้ง๑๐ แห่งมีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก  ซึ่งสถิติที่ผ่านมาพบว่ายังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้รับบริการต้องรอคอยเข้ารับการตรวจรักษาเป็นเวลานาน ดั้งนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้สำนักการแพทย์ หาแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น ทำให้เกิด โครงนี้ขึ้นมาเป็นการให้บริการนัดหมายเข้ารับบริการโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๑๐แห่ง ล่วงหน้าโดยโทรนัดหมายผ่านศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด หรือ BFC เมื่อผู้รับการยืนยันเวลานัดจากศูนย์แล้ว ทางโรงพยาบาลจะบริหารจัดการให้ได้พบแพทย์ภายในเวลาไม่เกิน๖๐นาที เพื่อลดระยะในการรอคอย ที่สามารถทำได้จริงเห็นผลจริง ตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๑ NOW: ทำจริง เห็นผลจริง
        สำหรับผู้ประสงค์รับบริการสามารถโทรศัพท์นัดหมายผ่านศูนย์ BFC ของโรงพยาบาลทั้ง ๑๐ แห่ง ในสังกัดสำนักการแพทย์ ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐น.  เมื่อได้รับการยืนยันนัดหมายแล้ว ผู้รับบริการสามารถยืนบัตรประชาชนที่ช่องเวชระเบียนที่มีสัญลักษณ์ โทร.นัด BFC พบแพทย์ใน ๖๐ นาที ตามวันและเวลาที่นัด ทั้งนี้การนัดหมายล่วงหน้าผ่านศูนย์ BFC ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้น
สายด่วน ศูนย์ BFC ทั้ง๑๐ โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

  1. โรงพยาบาลกลาง โทร. ๐๒-๒๒๕-๑๓๕๔
  2. โรงพยาบาลตากสิน โทร. ๐๒-๔๓๗-๗๖๗๗
  3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. ๐๒-๒๘๙-๓๕๓๕
  4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ โทร. ๐๒-๔๒๙-๓๕๗๕
  5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โทร. ๐๘๒-๙๔๐-๖๓๐๘
  6. โรงพยาบาลลาดกระบังฯ โทร. ๐๒-๓๒๗-๓๐๔๙
  7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทร. ๐๒-๔๔๔-๓๖๖๐
  8. โรงพยาบาลสิรินธร โทร. ๐๒-๓๒๘-๖๗๖๐
  9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร. ๐๒-๔๐๕-๐๙๐๔
  10. โรงพยาบาลคลงอสามวา โทร. ๐๖๔-๕๕๗-๖๐๐๙
รูปภาพและบรรยากาศในงาน