ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ. จัดอบรมการบันทึกข้อมูลการวิจัยด้วยคอมพิวเตอร์

วันที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 08.45 น. พญ.สุภาพร กรลักษณ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกข้อมูลการวิจัยด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ เข้าร่วม และในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.สุทธิพล อุดมพันธุรัก ดร.เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร และ อ.จุฬาภรณ์ พูลเอี่ยม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลการวิจัย ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา
สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้องประกอบด้วย การวางแผนวิจัย การดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยเฉพาะขั้นตอนการบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสม และถูกต้อง

รูปภาพและบรรยากาศในงาน