ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg
ประชุมวิชาการเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพ ครั้งที่ 11
“พลังภายในขับเคลื่อนคุณภาพ MSD : Inner Power for Quality”

          สำนักการแพทย์ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพ ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “พลังภายในขับเคลื่อนคุณภาพ MSD : Inner Power for Quality” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เพื่อค้าหาพลังจากภายในตัวเราและเปิดรับพลังภายในเครือข่ายโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ในงาน มี นายทวีศักดิ  เลิศประพันธ์ (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพหมานคร) เป็นประธาน พร้อม พญ.วันทนีย์ วัฒนะ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) เข้าร่วมงาน โดยมี นพ.พิชญา นาควัชระ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) และคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักการแพทย์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลกลาง
          สำนักการแพทย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลทุกแห่งนั้นได้ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงมีนโยบายให้จัดประชุมวิชาการ เพื่อให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเผยแพร่นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำพัฒนาการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้มาใช้บริการ

รูปภาพและบรรยากาศในงาน