ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ. มอบบัตรประจำตัวเครือข่ายและแถบติดแขนเสื้อ

          26 ธ.ค. 59 เวลา 9.00 น. นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการมอบบัตรประจำตัวเครือข่ายและแถบติดแขนเสื้อ โดยมี นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง (ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครหรือศูนย์เอราวัณ) กล่าวรายงาน และมีหน่วยงานกู้ชีพของโรงพยาบาลในสังกัดฯ นอกสังกัดฯ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมทิพยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์

          กรุงเทพมหานคร นั้นเปิดให้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินมาตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2550 โดยมุ่งเน้นการจัดบริการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งในสถานการณ์ปกติและสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆด้วยระบบเครือข่ายซึ่งประกอบไปด้วย โรงพยาบาลในสังกัดฯและนอกสังกัดฯ โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และองค์กรสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 56 หน่วยบริการ มีรถพยาบาลฉุกเฉินปฏิบัติการประมาณ 200 กว่าคัน และมีบุคลากรซึ่งประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล พนักงานฉุกเฉินการแพทย์และอาสาสมัคร ประมาณ 2,000 คน ซึ่งมีศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์เป็นคนดูแลระบบ โดยในปัจจุบันบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินจะมีการประเมินศักยภาพและขึ้นทะเบียนทุกๆ 2 ปี โดยคนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนนั้นจะได้รับบัตรประจำตัวเครือข่ายและแถบติดแขนเสื้อ เพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ที่ปฏิบัติงานและขึ้นทะเบียนในระบบอย่างถูกต้อง
รูปภาพและบรรยากาศในงาน