ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ตรวจประเมินแพทยศาสตรศึกษาตามมาตรฐานสากล( WFME)

          วันที่ 28 มิ.ย. 60 เวลา 09.00 น. นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พร้อมคณะกรรมการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล ผศ.พญ.สุรัตน์ เจียรณ์มงคล พล.ต.หญิง รศ.ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ รศ.พญ.นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ ผู้ตรวจประเมินจากสถาบันแพทยศาสตร์ศึกษาตามมาตรฐานสากล World Federation For Medical Education (WFME) เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและสถาบันร่วมผลิตแพทย์ โดยมีการเยี่ยมชม หน่วยงาน หอผู้ป่วย หอพักนักศึกษา ห้องปฏิบัติการ สังเกตกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทยศาสตร ชั้นปีที่ 4 – 5 พร้อมทั้ง  สัมภาษณ์นักศึกษาแพทย์และบุคลากรสายสนับสนุนงานแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ ณ โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน