ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

เสนอชื่อ 335 ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 60

                 บ่ายนี้ (29 มี.ค. 60) ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 อาคารสำนักการแพทย์ : นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (ประธาน) การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบ และรับรองผู้ที่สมควรเสนอชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งสำนักการแพทย์ได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 จำแนกเป็นชั้นสายสะพาย 7 ราย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย 290 ราย(ข้าราชการ 272 ราย ลูกจ้างประจำ 18 ราย) และเหรียญจักรพรรดิมาลา 38 ราย รวมทั้งสิ้น  335 ราย โดยกำหนดรับพระราชทานแบบใหม่ตามวันเฉลิม 28 กรกฎาคม

รูปภาพและบรรยากาศในงาน