ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ประจำปี 2561 และมอบเสื้อกาวน์

วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธาน พิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบเสื้อกาวน์ ร่วมด้วย พลโท ศ.เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร (คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์)  พญ.สุภาพร กรลักษณ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) และคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์

กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการผลิตบัณฑิตแพทย์ อันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเพื่อรับใช้สังคม ปีนี้กรุงเทพมหานครได้ก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่ง โดยการพัฒนาจากการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนสู่ก้าวต่อไปทางการศึกษาในฐานะโรงพยาบาลร่วมสอนแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ซึ่งมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะได้เข้ามาศึกษาในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาแพทย์ทุกคนจะมีความสุขกับการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในระหว่างการศึกษาชั้นคลินิกและประสบความสำเร็จในการศึกษาได้เป็น “บัณฑิตแพทย์” อันเป็นความหวังของตนเอง ผู้ปกครอง สถาบัน สังคม และประเทศชาติต่อไป

สำนักการแพทย์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเสื้อกาวน์ขาวอันเป็นสัญลักษณ์ความดีงามของวิชาชีพแพทย์ มุ่งมั่นปฏิบัติตนให้เป็นแพทย์ที่ดีต่อไปในอนาคต และเพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาแพทย์ที่ได้สำเร็จการศึกษาในชั้นปรีคลินิก และจะได้ก้าวสู่การศึกษาต่อในชั้นปีที่ 4-6 ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติทางคลินิก โดยจะฝึกทักษะการรักษาผู้ป่วยร่วมกับทีมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขในสาขาต่างๆ นอกจากนี้นักศึกษาแพทย์จะได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับการเรียนการสอนในชั้นคลินิกด้วย โดยมีโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก (ปีที่ 4-6)

รูปภาพและบรรยากาศในงาน