สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: 


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข
ในสังกัดสำนักการแพทย์ (13-14/09/61)

สำนักการแพทย์ เข้ารับ “เลิศรัฐ” รางวัลเกียรติยศแห่งหน่วยงานภาครัฐ (14/09/61)
ประชุม คกก.ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของกรุงเทพมหานคร (13/09/61)
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17 รพ.เจริญกรุงฯ Thailand Medical Health 4.0 ก้าวทันยุค Digital (13/09/61)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Medication Education) (12/09/61)
สนพ. เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ "แด่คุณคนสำคัญ สายสัมพันธ์มิลืมเลือน" (07/09/61)
ปิดเกมส์กีฬาสำนักการแพทย์ สร้างสรรค์ สามัคคี มีน้ำใจ (01/09/61)
เสริมสร้างเครือข่าย พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักการแพทย์ (30/08/61)
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้การปรึกษาเป็นคู่ (Couple Counseling) เพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
ด้วยความสมัครใจ และจัดการกรณีผลเลือดต่าง (Discordant Couple)” (03/09/61)
สถาปนา 34 ปี รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดูแลรักษาในพื้นที่เขตหนองจอก (29/08/61)
ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รพ.ราชพิพัฒน์  รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ
และรพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน อีกหนึ่งทางเลือกการรักษา (22/08/61)
กทม.ซ้อมแผนเผชิญเหตุ "ไฟไหม้โรงงาน สารเคมีรั่วไหล" (22/08/61)
สนพ.จัดประชุมชี้แจงการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยบริการ (Unit Cost) (21/08/61)
ตรวจเข้มรถพยาบาลฉุกเฉินสร้างมาตรฐานสู่บริการคุณภาพ (17/08/61)
สัมมนาวิชาการ “สำนักการแพทย์ก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวหน้า” (15-16/08/61)
สำนักการแพทย์ระดมสมองบริหารความเสี่ยง (09/08/61)
รพ.เจริญกรุงฯ สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางระดับสากล (07/08/61)
คกก.พิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร็ว (06/08/61)
พิจารณาเกณฑ์มาตรฐาน จัดการสิ่งแวดล้อม Bangkok Green & Clean Hospital Plus (BKKGC+) (06/08/61)
ตรวจเยี่ยมเรือนไทย รพ.กลาง และเรือนตากสินปิยรักษ์ อีกทางเลือกทางการรักษา (01/08/61)
กทม.ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัย ทำความดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(26/07/61)

 

One Stop Service คลินิกสุขใจ สูงวัย ประคับประคอง รพ.ราชพิพัฒน์ (25/07/61)

สนพ.สืบสานประเพณีเข้าพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์ (25/07/61)

สนพ.ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (25/07/61)

ตรวจประเมิน คลินิกผู้สูงอายุ รพล. (24/07/61)

กทม. ยกระดับการแพทย์ฉุกเฉิน นำนวัตกรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0 (23/07/61)

Advance HIV Counseling พัฒนาความสามารถแก่บุคลากรใน รพ. กทม. (23/07/61)

รพ. เวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี กทม. (20/07/61)

ตรวจคุณภาพคลินิกผู้สูงอายุ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน (20/07/61)

สนพ.จัดกิจกรรมการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพลังงาน (19/07/61)

พัฒนาอย่างเห็นผลคลินิกเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รพ.เจริญกรุงฯ (17/07/61)

กทม. ห่วงใย ใสใจ โรคตับอักเสบ บ่ายนี้มีคำตอบ (13/07/61)
ตรวจคุณภาพคลินิกผู้สูงอายุ รพส. (13/07/61)
กทม.-ศิริราช ร่วมพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราชินี (12/07/61)
ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อม “โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาความพร้อมทางการแพทย์
ในเหตุสาธารณภัย ประจำปี 2561” (12/07/61)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางเทคนิคการแพทย์ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (12/07/61)
กทม. “ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ” ตรวจฟรีตับอักเสบ 1,066 ราย (11/07/61)
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร (09/07/61)

พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (09/07/61)

สนพ. จับมือ สนอ. ศึกษากรณีผู้ป่วยเสียชีวิตโรคไข้เลือด (09/07/61)
สนพ. จัดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างคลัง เขียนบท และฝึกผู้ป่วยจำลอง (09/07/61)
บูรณาการหอพักนักศึกษา รพ.สิรินธร ปฏิรูปสู่ “บ้านผู้สูงอายุ” (09/07/61)
สนพ.จัดแสดงผลงานโครงการการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครที่มีความโดดเด่น (06/07/61)
ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2561 (04/07/61)
สนพ. ตรวจประเมิน Best Practice – Palliative Care รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ (03/07/61)
สำนักการแพทย์ พัฒนาเกณฑ์ประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลในสังกัดฯ (03/07/61)
140 ตำแหน่ง สำนักการแพทย์ เสริมทัพพยาบาลเกื้อการุณย์ (02/07/61)
คณะผู้บริหาร สนพ. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (02/07/61)

สนพ.เตรียมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (29/06/61)

สนพ.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

ศูนย์เอราวัณ กทม. กำหนดวันตรวจรับรองรถระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (26/06/61)
ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำสำนักการแพทย์ (26/06/61)
สนพ. จัดอบรมการบันทึกข้อมูลการวิจัยด้วยคอมพิวเตอร์ (26/06/61)
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร (25/06/61)
Fit & Ferm “กินอย่างไร ไร้โรค ลดอ้วน” (25/06/61)

สนพ. จัดอบรมการประเมินผู้ป่วยระยะยาว และ Mini Clinical Exercise (Mini-CEX) (22/06/61)

สนพ. เปิดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ (สายวิชาชีพขาดแคลน) (22/06/61)
กทม.เตรียมสร้างโครงการบ้านพักพิงผู้สูงอายุ (22/06/61)
สนพ. จัดประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” (21/06/61)
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดูงานผู้สูงอายุ รพ.สังกัด กทม. (20/06/61)
สนพ.จัดอบรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพวันที่ 2 (15/06/61)
สำนักการแพทย์โชว์ความเป็นเลิศ Best Practice รักษาผู้ป่วย (15/06/61)
สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางแพทย์ สำนักการแพทย์
จัดโครงการการอบรมเรื่องการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (14/06/61)
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (11/06/61)
สำนักการแพทย์ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันอานันทมหิดล (09/06/61)
สนพ. Big Cleaning Day (08/06/61)
สนพ. เข้าร่วมพิธีจบการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลประจำปีการศึกษา 2560 (08/06/61)
กทม. จับมือ ศิริราช ร่วมพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ (06/06/61)
ศูนย์เอราวัณอบรม EMT-B ปี 61 เริ่มวันนี้ วันแรก (06/06/61)
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักการแพทย์ (06/06/61)
กทม. ตอบปัญหาการใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) แก่ผู้แทนประชาชน (01/06/61)

รอง.สนพ. ให้โอวาทแก่ข้าราชการใหม่ (01/06/61)

ฟุตบอลการกุศล พัฒนาศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพ รพ.สิรินธร (31/05/61)
รพต. สนพ. ร่วมกับ มลฑลทหารบกที่ 11 ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติ (31/05/61)
นำเสนอรายงานการศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์และสาธารณสุข
รุ่นที่ 1 (31/05/61)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ (31/05/61)
ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สำนักการแพทย์ (31/05/61)
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร (28/05/61)
กิจกรรมฝึกปฏิบัติสมาธิ สำนักการแพทย์ (25/05/61)
กิจกรรมทำบุญตักบาตร (25/05/61)
ประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (22/05/61)

การเตรียมความพร้อมเปิดเป็นสถาบันร่วมสอนในการผลิตแพทย์ (22/05/61)

รองปลัด.กทม. และ ผอ.สนพ. เชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมกันบริจาคโลหิต (22/05/61)

ครบรอบ 120 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง (22/05/61)

ครบรอบ 29 ปี โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ (18/05/61)
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดงานสัมมนาวิชาการด้านผ่าตัดผ่านกล้อง ประจำปี 2561 (17/06/61)
โรงพยาบาลตากสินจัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 15 (16/05/61)
ครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร (15/05/61)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่าง
สถาบันภาคีกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (11/05/61)
สนพ. เข้ามอบกระเช้าแก่ ปลัด กทม. (7/05/61)
สัมมนาเสริมสร้างสัมพันธภาพศิษย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก สำนักการแพทย์ (5-6/05/61)
ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ปี 2561 และมอบเสื้อกาวน์ (30/04/61)
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (29/04/61)
ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน (27/04/61)
สนพ. แสดงความยินดี รองผู้ว่าฯกทม. (27/04/61)

สนพ. ติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (26/04/61)

สนพ.เข้ารดน้ำขอพร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ อดีตผู้ว่าราชการ กทม. (23/04/61)
ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (23/04/61)
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุ เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี (19/04/61)
ร้อยดวงใจ 3 วัย เพื่อผู้สูงอายุวัย 4.0 (11/04/61)
งานสงกรานต์ประจำปี 2561 โรงพยาบาลกลาง (11/04/61)
สำนักการแพทย์จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ "สงกรานต์วิถีไทย รวมใจ สำนักการแพทย์" (11/04/61)
คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ เข้ารดน้ำขอพรประธานสภากรุงเทพมหานคร (11/04/61)

ครบรอบ 19 ปี รพ.ราชพิพัฒน์   “เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำ วิทยาการ โรงพยาบาลแห่งครอบครัว“ (10/04/61)

คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์เข้าเยี่ยมและติดตามอาการของนักเรียนที่มาเข้าค่ายในโรงเรียนสตรีวิทยา ณ รพก. (10/04/61)
งานวันรำลึกพระคุณครูและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (09/04/61)
ผอ.สนพ.ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (09/04/61)

สนพ. เข้ารดน้ำขอพรจาก ผู้ว่าฯกทม. (05/04/61)

"สง่า สมวัย ใส่ใจสุขภาพ" ประกวดผู้สูงอายุสำนักการแพทย์ (03/04/61)
1 st APAGE INTERNATIONAL NOTES WORKSHOP (26/03/61)
44 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์ (22/03/61)
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 1 (20/03/61)
มอบรถเข็นชนิดพับได้ จำนวน20คัน ให้แก่สโมสรโรตารีบางเขน (19/03/61)
กทม.เปิดโครงการ โทรนัด. BFC พบแพทย์ใน ๖๐ นาที (26/02/61)
“นพลักษณ์” พัฒนาตนเอง เข้าใจผู้อื่น ต่อยอดแพทย์ที่ดีในอนาคต (24/02/61)
กีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุประจำปี 2561 (22/02/61)

พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุโรงพยาบาลราชพิพัฒน

(20/02/61)

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยกีฬาสำนักการแพทย์ (14/02/61)
แสดงความยินดีกับ พญ.สุภาพร กรลักษณ์ (13/02/61)
เข้ามอบพวงมาลัย พร้อมรายงานตัวเพื่อรับมอบนโยบาย (12/02/61)
โครงการสัมมนาบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างชั้น PreClinic-Clinic (01/02/61)
พัฒนากทม. 2561 ภายใต้นโยบาย Now "ทำจริง เห็นผลจริง" (22/01/61)
สนพ. เข้ารับรางวัล หน่วยงานดีเด่นด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับดี 2560 (19/01/61)
อบรม Assessment Workshop for teachres (15/01/61)
กทม. จัดโครงการ กทม.ใส่ใจสูงวัย หัวใจแกร่ง (12/01/61)
สนพ. ทำบุญใส่บาตรส่งท้ายปี 2560 (29/12/60)
ครบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี (28/12/60)
สนพ. ทำบุญใส่บาตรส่งท้ายปี 2560 (26/12/60)
การลดระยะเวลารอคอยและระบบ Paperless (22/12/60)
วันสถาปนากรุงเทพมหานครครบ 45 ปี (15/12/60)
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี กทม. (15/12/60)
สนพ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครบรอบ 45 ปี กทม. (13/12/60)
นวัตกรรม สำนักการแพทย์ 2017 (08/12/60)
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560 (25/11/60)
พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (24/11/60)
สนพ. พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (24/11/60)
46 ปี เชี่ยวชาญ ด้านบริการสุขภาพ รพ.เจริญกรุงฯ (23/11/60)
สนพ. จัดสัมมนาวิชาการ “พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน”(31/10/60)
กทม. วางพวงมาลาฯ เนื่องในวันปิยมหาราช (23/10/60)
เตรียมพร้อมด้านการแพทย์และพยาบาลดูแลประชาชนช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
(18/10/60)
เยี่ยมชม ตรวจประเมินศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.กลาง (18/10/60)
ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ สนพ. ปี 2560 (02/10/60)
ยินดี รองปลัด กทม. ส่งตรงจากสำนักการแพทย์ (02/10/60)
รวมพลัง "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จิตอาสาเฉพาะกิจ (01/10/60)
เสริมศักยภาพ รับมือสังคมผู้สูงอายุกระดูกหักซ้ำ จากโรคกระดูกพรุน (29/09/60)
กทม. เปิด OPD รพ.คลองสามวา ทางเลือกใหม่ฝั่งตะวันออก (25/09/60)
กทม. ถวายสักการะ น้อมรำลึก วันมหิดล (24/09/60)
สนพ. แสดงความยินดี กับ นพ.พิชญา (20/09/60)
ชิม ช้อป สร้างรายได้ “สนพ. เพียงพอเพราะพอเพียง” (15/09/60)
ตรวจคุณภาพคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสิรินธร (25/08/60)
รพ.กลาง ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านตา กระดูกและข้อ (24/08/60)
สนพ. เข้ามอบกระเช้าผลไม้แก่ รผว.กทม. เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (23/08/60)
ตรวจคุณภาพคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (22/08/60)
ความสำเร็จ 15 ปี กทม. ร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (15/08/60)
ศบฉ. จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านการจัดการ ในโรงพยาบาลเพื่อรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (15/08/60)
จัดสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 (11/08/60)
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (11/08/60)
ประชุมวิชาการเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพ ครั้งที่ 11 (26/07/60)
สำนักการแพทย์ "ปลูกต้นรวงผึ้ง" เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา รัชกาลที่ 10 (25/07/60)
รพต. เปิดประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 14 (24/07/60)
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ชั้นปีที่ 4-5 (22-23/07/60)
คณะผู้บริหาร สนพ. ตรวจเยี่ยม รพส. (12/07/60)
รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน” ยุค 4.0 เปิดให้บริการ WiFi ฟรี (12/07/60)
ผอ.รพ. เข้ารายงานตัวกับ ปลัดกทม.และรองปลัดกทม. (11/07/60)
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Evidence-based medicine (07/07/60)
ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (30/06/60)
ตรวจประเมินแพทยศาสตรศึกษาตามมาตรฐานสากล( WFME) (28/06/60)
เข้ารับตำแหน่งใหม่ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร (26/06/60)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลฯ (23/06/60)
การฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 9 (22/06/60)
ฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์เหตุบรรเทาสาธารณภัย (22/06/60)
พิธีไหว้ครู นศพ. ประจำปีการศึกษา 2560 (08/06/60)
แนวคิด “ศาสตร์พระราชา”ระดมยอดขุนพลขับเคลื่อนแผนแม่บทสำนักการแพทย์ 4 ปี
(5-6/06/60)
119 ปี สถาปนา รพ.กลาง เปิดศูนย์ BFC (24/05/60)
สนพ. จัดอบรม “การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ” (23/05/60)
เจริญพระพุทธมนต์ สืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี (23/05/60)
เรียนรู้ เข้าใจ ให้การปรึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องโรคเอดส์ (23/05/60)
สัมมนาเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างคณาจารย์ และศิษย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก (06/05/60)
มหกรรมฝังเข็ม ครั้งที่ 9 พร้อมตรวจเยี่ยม ระบบ Fast Track ของผู้สูงอายุ 80 ปี (05/05/60)
ปฐมนิเทศ นศพ. ปี 2560 และมอบเสื้อกาวน์ (01/05/60)
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปี ที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (30/04/60)
ผอ.สนพ. ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้าง รพข. (24/04/60)
ผู้บริหารในสังกัดเข้ารดน้ำขอพร ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
ประธานสภากรุงเทพมหานคร
(12/04/60)
วันสงกรานต (12/04/60)
“ตากสินรวมใจ สดใสวันสงกรานต์” (12/04/60)
รดน้ำขอพรโรงพยาบาลสิรินธร (12/04/60)
ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน (31/03/60)
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย (30/03/60)
สนพ. พัฒนาระบบ Fast Track ผู้สูงอายุ 80 ปี ขึ้นไป (30/03/60)
พิธีมอบประกาศนียบัตร บพ. 12 (29/03/60)
เสนอชื่อ 335 ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 60 (29/03/60)
สนพ. เตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษาแพทย์ประจำปีการศึกษา 2560 (24/03/60)
เตรียมความพร้อม จัดงานประกวดผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 (24/03/60)
แนวทางการพัฒนาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักการแพทย์ (22/03/60)
สำนักการแพทย์ปรับปรุงมาตรฐาน SOP (21/03/60)
สนพ. เตรียมความพร้อมในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (21/03/60)
ประชุม CASCADE (20/03/60)
ติดตามการเจาะวางเสาเข็มอาคารใหม่ รพ.เจริญกรุงฯ (17/03/60)
ได้ฤกษ์ 9 เมษา วางศิลาฤกษ์ อาคารเอนกประสงค์ รพ.ราชพิพัฒน์ (17/03/60)
ตรวจเยี่ยม เช็คสุขภาพประจำปี 60 (16/03/60)
รองผู้ว่าฯ ติดตามผลก่อสร้าง ลงเข็ม รพ.ผู้สูงอายุฯ (16/03/60)
สำนักการแพทย์ และ สำนักการโยธา ร่วมพิจารณาแบบก่อสร้างโรงพยาบาลบางนา (15/03/60)
“พลังจากภายใน...เราทำได้ร่วมกัน”รพ.กทม.ผ่านการรับรอง คุณภาพ HA Forum ครั้งที่ 18 (14/03/60)
ประชุม เรื่อง การปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่ท้องสนามหลวง (13/03/60)
ศูนย์แพทยศาสตร สนพ. เตรียมการรับตรวจ ประเมินตามมาตรฐานสากล (WFME) (10/03/60)
สนพ. ร่วมส่งทัพนักกีฬาเยาวชนลงชิงชัยชุมพร-ระนองเกมส์ (10/03/60)
Rational Drug Use Hospital (09/03/60)
ประชุมประสานเครือข่ายสถานพยาบาลของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร (08/03/60)
รพ.สิรินธร นำลงพื้นที่ วางแผนการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สจล. (07/03/60)
กทม. สรุปผลโครงการภายใต้ความร่วมมือไทย-สหรัฐ วางแผนบริหารงานปี 2 (07/03/60)
วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ครบรอบ 29 ปี (01/03/60)
เตรียมพร้อมส่งชิงชัย กีฬา กทม.60 (28/02/60)
สาธารณสุข ประจำสภากทม. เข้าเยี่ยมชม โรงพยาบาลกลาง (27/02/60)
รองปลัดฯ วันทนีย์ นำทีมแพทย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (25/02/60)
ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (24/02/60)
สนพ. มอบดอกไม้ ผู้ว่าฯ เนื่องวันคล้ายวันเกิด (14/02/60)
กทม. นำร่อง 6 ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ บูรณาการร่วมกัน ด้านการแพทย์ (09/02/60)
สำนักการแพทย์ จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10 (07/02/60)
กทม. ร่วมมือ ฟูกูโอกะ วางรูปแบบโครงการดูแลผู้สูงอายุฯ กรุงเทพมหานคร (06/02/60)
ผอ.สนพ. เข้าตรวจเยี่ยม รพต. (03/02/60)
สำนักการแพทย์ ร่วมอภิปราย ระบบบริการสุขภาพคนเมือง ม.นวมินทราธิราช(01/02/60)
สนพ.ลงตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่หน่วยแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน ณ ท้องสนามหลวง(29/01/60)
สนพ. เยี่ยม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (26/01/60)
สนพ. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 188 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 (20/01/60)
สำนักการแพทย์ ปันรักปันน้ำใจ ถวายเป็น พระราชกุศล สตมวาร (100 วัน) (20/01/60)
รองฯ สยป. บรรยายอบรมงานสารบรรณ (18/01/60)
แสดงความยินดีกับ นพ.พิชญา นาควัชระ (18/01/60)
Refreshing  EMT-Basic (18/01/60)
พิจารณาโครงการต่างประเทศ งบสนับสนุนปี 61 (16/01/60)
กทม. เตรียมพร้อมนักบริหารรุ่นใหม่ หลักสูตรบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 12 (09/01/60)
ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าฯ กทม. (04/01/60)
รองผู้ว่าฯ ทวีศักดิ์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน เยี่ยมชมคลินิกผู้สูงอายุ (28/12/59)
สนพ. มอบบัตรประจำตัวเครือข่ายและแถบติดแขนเสื้อ (26/12/59)
BMA SPORT DAY “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” (22/12/59)
แสดงความยินดีกับ นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(22/12/59)
กทม. พัฒนาบุคลากร Hero พลิกวิกฤต ช่วยชีวิต ฟื้นคืนชีพคนกรุงเทพฯ(19/12/59)
ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล ครบรอบ 50 วัน (02/12/59)
รับเสด็จฯ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 “ทรงพระเจริญ” (02/12/59)
เตรียมจัดทำคู่มือ Best Practice (25/11/59)
สนพ. รวมพลังแห่งความภักดี (25/11/59)
ครบรอบ 45 ปี รพ.เจริญกรุงฯ “สั่งสมประสบการณ์
ผสานการศึกษา เพิ่มคุณค่าการบริบาล”
(24/11/59)
กำหนดแนวทางจัดทำแผน ปี 61 สำนักการแพทย (22/11/59)
สนพ. รวมพลังแห่งความภักดี (22/11/59)
สนพ. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของ กทม. (17/11/59)
สนพ. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของคนกทม. (15/11/59)
สนพ. จัดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร (15/11/59)
สนพ. จัดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร (14/11/59)
สำนักการแพทย์ ร่วมแปลอักษรน้อมรำลึกอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล
ยเดช (26/10/59)
กทม.วางพวงมาลาฯเนื่องในวันปิยมหาราช (23/10/59)
กทม. ร่วมมือกับ สธ. ร่วมทำดีถวาย จัดหน่วยแพทย์รองรับดูแลประชาชน
ทั่วไทยที่มาสนาม
หลวง(20/10/59)
คณะกรรมการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ (17/10/59)
ฝึกปฏิบัติการ OSCE เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ (07/10/59)
รองปลัด กทม. ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายสำนักการแพทย์ (07/10/59)
อบรมจัดสอบ OSCE (Objective Structured Chinical Examination) (06/10/59)
ฟูกูโอกะดูงานด้านผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครโดยการสนับสนุนจากJICA (03/10/59)
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เข้าเยี่ยม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ (12/09/59)
“สัมพันธ์จากใจ สายใยสำนักการแพทย์” เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ (06/09/59)
หัวใจ... ห่างไกลมะเร็ง : Bye… Cancer, Hi! Healthy Heart” (02/09/59)
หัวใจ... ห่างไกลมะเร็ง : Bye… Cancer, Hi! Healthy Heart” (01/09/59)
ประกาศเจตนารมณ์ รพจ. สู่ โรงพยาบาลคุณธรรม (22/08/59)
รองผู้ว่าฯมอบ ประกาศนัยบัตร แก่ ผู้สำเร็จหลักสูตร บพส.8 (19/08/59)
TAKSIN HOSPITAL Teaching and Moral institute (18/08/59)
กทม. บูรณาการ ร่างแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(18/08/59)
ผอ.สนพ. แสดงความยินดี กับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (08/08/59)
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาแพทย์ฯ (06/08/59)
ผลงาน เครื่องกระตุ้นการเคลื่อนไหวข้อเช่าสำหรับผู้ป่วย ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (05/08/59)
สนพ. ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลคุณธรรม รพว. รพส. รพล. (02/08/59)
พร้อมหน้า พร้อมใจ แถวตรงเคารพธงชาติ (25/07/59)
ประชุมบริหาร สำนักการแพทย์ (25/07/59)
ตรวจเยี่ยมคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลสิรินธร (22/07/59)
ตรวจคลินิกวัณโรคโรงพยาบาลสิรินธร (22/07/59)
ตรวจประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพ รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (12/07/59)
ตรวจคุณภาพคลินิกผู้สูงอายุ รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (12/07/59)
ถอดบทเรียน IDMEx 2016 (11/07/59)
THOFAS Annual Meeting 2016 (11/07/59)

สนพ. หารือแนวทางการป้องกันความพิการแต่กำเนิด (08/07/59)

ตรวจเยี่ยมคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (070759)

กทม.ลงนามคุณธรรม สัญญาจ้าง รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 2.9 พันล้าน (27/06/59)
สนพ. ส่งเสริมคุณธรรมใส่บาตรทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน (24/06/59)
สนพ. คัดเลือก นายแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ (24/06/59)
ติดตามความคืบหน้าวัณโรค แจ้งวันตรวจคลินิกฯ ปี 59 (24/06/59)
นโยบายการดำเนินการพัฒนา สภาพแวดล้อมในการทำงาน (22/06/59)
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ งานวิจัยทางการแพทย์   (21/06/59)
“แรกรุ่น รับ รุ่นแรก” สัมมนาสร้างสัมพันธภาพ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา (19/06/59)
ร่วมงานร่วมทำความดี สู่โรงพยาบาลคุณธรรม (15/06/59)
กทม. ต่อยอดการศึกษาเปิดเทรนแพทย์ประจำบ้าน ก้าวสู่ปีที่ 2 
สาขาศัลยศาสตร์ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา สาขากุมารเ
วชศาสตร์ (15/06/59)
นวัตกรรมนำพา วิวัฒนาสังคม (14/06/59)
ปลัด กทม. มอบนโยบายงานการแพทย์ ผู้บริหาร รพ.ใหม่ (13/06/59)
สำนักการแพทย์ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันอานันทมหิดล(09/06/59)
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่2/2559 (08/06/59)
รวมพลังสำนักการแพทย์ Big Cleaning Day (03/06/59)
เริ่มต้นตำแหน่งใหม่ เอาฤกษ์เอาชัยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (01/06/59)
ผอ.สำนักการแพทย์ ยินดีต้อนรับ รอง ผอ.สนพ. 2 ท่าน (01/06/59)
สนพ. พัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุ เพื่อประชาชน ผู้สูงอายุในกทม. (01/06/59)
ฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 8 (30/05/59)
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม บพ.11 (27/05/59)
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ประจำ สนพ. (27/05/59)
ครบรอบ 118 ปี รพก เปิด “ศูนย์ส่องกล้อง (Endoscopic Center)” (24/05/59)
3 หน่วยงาน ร่วมคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม (24/05/59)
รพจ. โชว์ความเป็นเลิศผ่าตัดผ่านกล้อง ปี 6 (18/05/59)
คณะอบรมหลักสูตรพยาบาล (ด้านการแพทย์) รุ่นที่ 11 (บพ.11)เข้าถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (18/05/59)
รพ.สิรินธร 14 ปี “ร่วมใจ มุ่งสู่โรงพยาบาลตติยภูมิ” (17/05/59)
ปฐมนิเทศ นศพ. ปี 2559 และมอบเสื้อกาวน์ (02/05/59)
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปี ที่ 4 (01/05/59)
สำนักการแพทย์ รับการตรวจแผนปฏิบัติราชการ ครึ่งปีงบประมาณ 59 (22/04/59)
สำนักการแพทย์ ติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาอาจารย์แพทยศาสตร์ (22/04/59)
ประชุมความร่วมมือ ER Quality (11/04/59)
สถาปนา รพร. ครบรอบ 17 ปี (08/04/59)
คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เข้าถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (31/03/59)
ผอ.สนพ. มอบนโยบายการบริหารฯ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ (25/03/59)
สำนักการแพทย์เตรียมจัดประกวดผู้สูงอายุประจำปี 59 บูรณาการเกณฑ์สุขภาพดี (21/03/59)
ผอ.สนพ. มอบนโยบายประจำปี 59 ให้แก่ รพท. และ รพร. (15/03/59)
ผอ.สนพ. มอบนโยบายประจำปี 59 ให้แก่ รพต. และ รพจ. (14/03/59)
ผอ.สนพ. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักการแพทย์ (10/03/59)
ขอแสดงความยินดีกับ รพกและรพว ที่ผ่านการตรวจ ReAccreditation (09/03/59)
ผอ.สนพ. มอบนโยบายประจำปี 59 ให้แก่ รพก. (08/03/59)
การประชุม คณะกรรมการศูนย์แพทยศาสตร์ (08/03/59)
ผอ.สนพ. มอบนโยบาย ปี 2559 (07/03/59)
ศิษย์เก่าดีเด่น ปลัด กทม. “พีระพงษ์ สายเชื้อ”เข้ารับรางวัล มหิดลทยากร (02/03/59)
อบรบ Refreshing EMT-Basic Course (02/03/59)
สนพ. จัด โครงการตรวจคัดกรองด้วยอันตร้าซราวด์ฟรี (02/03/59)
วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ครบรอบ 28 ปี (01/03/59)
ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำสำนักการแพทย์ (25/02/59)
รองผู้ว่าฯ ประกาศนโยบาย “องค์กรคุณธรรม” นำร่อง 3 หน่วยงาน กทม. (23/02/59)
ปลัดฯ กทม. มอบนโยบายงานการพยาบาลสำนักการแพทย์ (23/02/59)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุ สนพ. (19/02/59)
สนพ. จัดประชุมการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (15/02/59)
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร (15/02/59)
สนพ. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ (03/02/59)
สนพ เปิดตัว “Femto LASIK เลสิคไร้ใบมีด” (02/02/59)
กทม. จัดอบรมดูแลผู้สูงวัยในระยะยาว (28/01/59)
ดูงานเยี่ยมชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานดูแลผู้สูงอายุ (27/01/59)
2 ผู้บริหารสำนักการแพทย์ กับรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี (26/01/59)
สุดยอด ปลัดฯกทม. รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 2 สถาบัน (26/01/59)
กทม. จัดอบรมดูแลผู้สูงวัยในระยะยาว (26/01/59)
ประชุม Hiv/AIDs ระหว่าง กทม. และสหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข (19/01/59)
สนพ. มอบดอกไม้และเค้ก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด รองผู้ว่าฯ (18/01/59)
ขยับกาย สบายใจ ห่างไกลโรค (14/01/59)
รองผู้ว่าฯกทม.เข้าประชุมร่วม 2 สถาบันผลิตแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง (12/01/59)
สนพ. ประชุมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/59 (08/01/59)
ประชุมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 (08/01/59)
สนพ.และสนอ. เข้าสวัสดีประธานที่ปรึกษาฯ และประธานสภา กทม. (07/01/59)
กรมการแพทย์ เข้าสวัสดีปีใหม่ รอง สนพ. (07/01/59)
เพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานพัสดุสำนักการแพทย์ (04/01/59)
ส่งต่อความสุข สวัสดีปีใหม่ 2559
สำนักการแพทย์ พร้อมกองเชียร์กระหึ่มคว้ารางวัลชนะเลิศงานผ้าไทย(25/12/58)
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักการแพทย์ (23/12/58)
ประชุมส่งเสริมการวิจัย สนพ. (22/12/58)
รพ.ตากสิน กวาด 6 รางวัล EMS Rally ครั้งที่ 1 (20/12/58)
ประชุมพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (21/12/58)
เตรียมความพร้อมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สนพ. (18/12/58)
สำนักการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทยขอเชิญตรวจไวรัสตับอักเสบบีฟรี (16/12/58)
ลั่นฆ้องชัย เปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุสำนักการแพทย์ ประจำปี 2558(15/12/58)
ก้าวสู่ปีที่ 44 รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ (14/12/58)
กทม.เปิดศูนย์บัญชาการกลาง จัดทีมแพทย์รับมือ”ปั่นเพื่อพ่อ” (11/12/58)
สำนักการแพทย์พร้อมใจภักดิ์ ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ (03/12/58)
ความพร้อมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” (03/12/58)
สนพ. รับรางวัลคุณภาพ (03/12/58)
กทม. เตรียมความพร้อม Bike for Dad (02/12/58)
สนพ. ร่วมประกวดแต่งกายผ้าไทย (27/11/58)
ผู้ตรวจราชการฯ เข้าตรวจเยี่ยม สนพ. (27/11/58)
พัฒนาระบบประกันสุขภาพ สนพ. (24/11/58)
ส่งเสริมการวิจัย สนพ. (24/11/58)
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร สนพ. (09/11/58)
สนพ. เข้าแสดงความยินดี กับ เลขานุการผู้ว่าฯ คนใหม่ (09/11/58)
หารือวางแนวทางพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ ปี 59 (06/11/58)
กทม. เตรียมพร้อมกับงาน One Young World Summit 2015 (05/11/58)
ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้าง สนพ. (26/10/58)
กทม. วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช (23/10/58)
ประชุม Service Plan สนพ. (22/10/58)
สนพ. ประชุมบริหาร ครั้งที่ 10 (21/10/58)
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักการแพทย์ (16/10/58)
สนพ. ประชุมแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย (16/10/58)
สำนักการแพทย์รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ 2558 (12/10/58)
ประชุมพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการชันสูตร (09/10/58)
สนพ. สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน (08/10/58)
สนพ. แสดงความยินดีกับ ปลัดกทม. คนใหม่ (07/10/58)

กทม. เปิดงานผู้สูงอายุสากล ประจำปี 2558 (01/10/58)

อ.สามารถ ส่งมอบงานในหน้าที่ ผอ.สนพ. (30/09/58)
ม.นวมินทราธิราช ดูงานศูนย์เอราวัณ (30/09/58)
สนพ. ประชุมแผน ปี 2560 (30/09/58)
สนพ. รับรายงานตัวพยาบาลบรรจุใหม่ (30/09/58)
สุขสันต์ วันคล้ายวันเกิดผู้ว่าฯ กทม. (22/09/58)
MSD.Happy Society เขาใหญ่ (18/09/58)
MSD Happy Society สัมมนาสร้างสังคมความสุข สำนักการแพทย์ (16/09/58)
ประชุม Service Plan (16/09/58)
คัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ สนพ. (15/09/58)
ประชุมคณะกรรมการแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก (15/09/58)
กทม. เปิดศูนย์สาขาผ่าตัดผ่านกล้องระดับเอเชียแปซิฟิก ครั้งแรกในไทย (03/09/58)
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สนพ. (02/09/58)
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สนพ. (02/09/58)
กทม. และ กรมการแพทย์ ร่วมกันพัฒนาระบบส่งต่อ (31/08/58)
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักการแพทย์ (31/08/58)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบบริการ ทางการแพทย์และสาธารณสุข (27/08/58)
วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ครบครบ 31 ปี (27/08/58)
ประชุม คณะ อ.ก.ก. สามัญในสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 7 (26/08/58)
สนพ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพ่อแม่และศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (26/08/58)
สำนักการแพทย์ ประชุมบริหาร ครั้งที่ 8 (25/08/58)
ประชุม คณะ อ.ก.ก. สามัญในสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 7 (23/08/58)
Smart Elder สูงวัย... อยู่สบาย สบาย (21/08/58)
กทม.จัดประชุมสัมมนาวิชาการ “ก้าวสู่ยุคสูงวัยด้วยหัวใจมหานคร” (20/08/58)
ประชุมวิชาการ รพจ. (MSD’S IMAGINATION FOR QUALITY) (18/08/58)
ติดตามความก้าวหน้าไตรมาส 3 – 4 อนุมัติงบ โครงการต่อเนื่องปีที่5 (18/08/58)
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับการตรวจ 5 ส (17/08/58)
ประชุม คณะกรรมการศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก สำนักการแพทย์ (17/08/58)
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13 (13/08/58)
สนพ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพ่อแม่และศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ โรงพยาบาลลาดกระบังฯ (13/08/58)
สำนักการแพทย์ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (11/08/58)
สำนักการแพทย์รับมอบ เสื้อ Bike for mom (11/08/58)
คณะผู้ตรวจฯ เข้าพิจารณารางวัลคุณภาพโรงพยาบาลตากสิน (05/08/58)
สำนักการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าฯ (03/08/58)
กทม. เสริมทัพพยาบาลจบใหม่ พร้อมให้บริการประชาชน (03/08/58)
กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมภารกิจการแพทย์ “ปั่นเพื่อแม่” (28/08/58)
เตรียมพร้อมศูนย์เอราวัณ ฝึกภาคปฏิบัติพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (28/07/58)
สถาปนาโรงพยาบาลตากสิน ครบรอบ 43 ปี (27/07/58)
ร่วมใจสามัคคี Big Cleaning Day สำนักการแพทย์ (24/07/58)
ตรวจเยี่ยมคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (23/07/58)
ประชุมวิชาการโรงพยาบาลตากสิน ครั้งที่ 12 (22/07/58)
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนพ่อแม่ และศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ รพก. (22/07/58)
ประเมินคุณภาพคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (22/07/58)
ประเมินคุณภาพคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจริญกรุงฯ (21/07/58)
สนพ ร่วม พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ กับ บริษัท แอ็บสแตร(16/07/58)
กทม. ประชุมศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข (15/07/58)
ตรวจประเมินโรงเรียนพ่อแม่ และศูนย์เด็กเล็กฯ รพ.สิรินธร (14/07/58)
กทม. เปิดอบรมสายสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล รุ่นที่ 2 (13/07/58)

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (13/07/58)

ตรวจเยี่ยมคลินิกผู้สูงอายุ รพข. (10/07/58)
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพ.ตากสิน (10/07/58)
สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง รพ.กลาง (09/07/58)
สนพ ประชุม ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2558 (08/07/58)
ตรวจเยี่ยมคลินิกผู้สูงอายุ รพล. (07/07/58)
มหานคร รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงานการแพทย์และสาธารณสุข สำนักการแพทย์ (07/07/58)
ติดตามโครงการ รพ.คุณธรรม หน่วยงานในสังกัด สำนักการแพทย์ (03/07/58)
ประชุมการจัดงานกีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ 58 (02/07/58)
เตรียมพร้อมออกตรวจศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของสำนักการแพทย์ (01/07/58)
วางโครงสร้าง รพ.84 พรรษามหาราช จัดตั้ง OPD ชั่วคราว (01/07/58)
ตรวจเยี่ยมคลินิกผู้สูงอายุ รพก. (01/07/58)
สนพ. ร่วมกันรณรงค์การอนุรักษ์ผ้าไทย (19/06/58)
สำนักการแพทย์ ร่วมหารือเตรียมความพร้อมรับมือ โรคเมอร์ส (19/06/58)
ประชุม พัฒนากฎหมายสำนักการแพทย์ (18/06/58)
วางแผนการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ของโรงพยาบาลในสังกัดฯ(18/06/58)

ประชุมเตรียมพร้อมรับมือ MERS-Cov สายพันธุ์ใหม่ (18/06/58)

กทม. คึกคัก สำนักการแพทย์ ลั้ลลา BMA Sport Day (17/06/58)
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการพยาบาล (ด้านการแพทย์) รุ่น 10 (17/06/58)
พบปะแลกเปลี่ยน รพ.คุณธรรม และนำเสนอผลงาน Best Practice (15/06/58)
สำนักการแพทย์ ร่วมกับ BMCL ซ้อมแผนปฏิบัติการ ทางการแพทย์ฉุกเฉินเหตุรถไฟฟ้าใต้ดินชนกัน(13/06/58)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการชันสูตร (12/06/58)
สนพ. ศึกษาดูงาน 5ส ที่ จ.หนองคาย และ จ.อุดรธานี (11/06/58)
ตรวจเยี่ยมพัฒนาระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วย รพ.ตากสิน (10/06/58)
ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศ PHIS (09/06/58)
สำนักการแพทย์ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันอานันทมหิดล (09/06/58)
กทม. ประชุมซ้อมแผนอุบัติเหตุบนรถไฟฟ้า (09/06/58)
สนพ. รับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจเขต 2 (08/06/58)
กทม. ทดสอบ เตรียมพร้อม ซ้อมแผนทางการแพทย์เผชิญเหตุสาธารณภัย (05/06/58)
พร้อมใจไปเลือกตั้ง อ.ก.ก.ในสำนักการแพทย (05/06/58)
สนพ. จัดอบรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (05/06/58)
กทม. เปิดการอบรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (04/06/58)
สนพ. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง (04/06/58)
สนพ.ซักซ้อมก่อนการเลือกตั้ง (03/06/58)
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลคุณธรรมและ Best Practice โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
(03/06/58)

การคัดเลือกกรรมการหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสำนักการแพทย์ (03/06/58)

ตรวจเยี่ยมพัฒนาระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วย รพ.ราชพิพัฒน์ และ รพ.หลวงพ่อฯ(02/06/58)
สนพ. ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลคุณธรรม และ Best Practice รพต,รพจ (02/06/58)
สนพ. พัฒนาประสิทธิภาพการรักษาวัณโรค (28/05/58)
ประชุม BCU ไทย-สหรัฐ (28/05/58)
นำเสนอ นวัตกรรม (28/05/58)
ประชุม คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย สนพ. (26/05/58)
ประชุม คกก.วิจัยในคน ครั้งที่ 9 (25/05/58)
ครบรอบ 117 ปี โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ (22/05/58)
ถ่ายทอดสดผ่าตัดผ่านกล้องไร้แผล คุณภาพระดับสากล (21/05/58)
สนพ. ฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุรถไฟฟ้า (20/05/58)
สำนักการแพทย์ คัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น (20/05/58)
ครบรอบ 26 ปี โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ (19/05/58)
ตรวจเยี่ยมพัฒนาระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วย รักษา ฉับไว ปลอดภัย 24 ชม. (18/05/58)
ติดตามความคืบหน้า Best Practice (18/05/58)
13 ปี รพส. มุ่งมั่นบริการ สนองปณิธานเจ้าฟ้าสิรินธร เปิดศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง (14/05/58)
ประชุมพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (18/05/58)
กทม. รับมอบเครื่องมือผ่าตัดอวัยวะ จาก มูลนิธิเคาะลีฟะฮ์ บิน ซายิด อัลนะฮ์ยาน (12/05/58)
สนพ. พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (11/05/58)
Moral and Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคต ครั้งที่ 7 (07/05/58)
เพิ่มประสิทธิภาพชุมชนเข้มแข็ง หลักสูตรชุมชนกู้ชีพ (28/4/58)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ มุ่งสู่เป้าหมาย ยุติปัญหาเอดส์ (27/4/58)
สนพ.ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัดฯ (27/4/58)
สนพ. รดน้ำขอพรจาก ผู้ว่าฯและรองผู้ว่าฯ (10/04/58)
รดน้ำขอพร สืบสานสงกรานต์ไทย ปี 58 (10/04/58)
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (07/04/58)
Sport Day สำนักการแพทย์ 2558 (02/04/58)
กทม.รับมอบเครื่องฟอกอากาศ ใส่ใจฆ่าเชื้อในโรงพยาบาล (02/04/58)
กทม. ตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 5 รอบ 60 พรรษา(02/04/58)
กทม.จัดตั้งโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพผลักดัน รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ สร้างต้นแบบทั่วประเทศ
(02/04/58)
กทม ร่วมลงนาม MOU (31/03/58)
ม.วลัยลักษณ์ ดูงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (19/03/58)
สำนักการแพทย์จัดประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 (26/03/58)
เตรียมพร้อมนักบริหารรุ่นใหมหลักสูตร บริหารการพยาบาล รุ่นที่ 10 (16/03/58)
สนพ. ลงนามถวายพระพร (11/03/58)
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์ และสาธารณสุข รุ่น 7 (11/03/58)
ตรวจเยี่ยม สนพ. (10/03/58)
ปรึกษาหารือพัฒนารูปแบบจัดตั้งเขตสุขภาพ กทม. (09/03/58)
ประชุมความร่วมมือ พัฒนาศักยภาพบุคลากร แพทย์ สาธารณสุข (09/03/58)
มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ รพ.ตากสิน (06/03/58)
โรงพยาบาลคุณธรรม สำนักการแพทย์ (03/03/58)
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (02/03/58)
กทม.พัฒนาแผนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในกทม. (27/02/58)
อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น สนพ (23/02/58)
ปฏิบัติการซ้อมดับไฟเบื้องต้น (23/02/58)
เตรียมแผนบูรณาการพัฒนาผู้สูงอายุ กทม (23/02/58)
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง สนพ และ สยป (23/02/58)
สำนักการแพทย์ระดมกำลังจัดทำ ยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ (19/02/58)
อบรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน (13/02/58)
สนพ ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ (สายวิชาชีพขาดแคลน) (13/02/58)
แนวทางการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน สนพ.(11/02/58)
สนพ.ปรับปรุงระบบบริการผู้ป่วยนอก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน (11/02/58)
สนพ ประชุมการดำเนินงานของ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาสำนักการแพทย์ (10/02/58)
กทม. พัฒนาเวชกรฉุกเฉิน เพิ่มความมั่นใจสู่ประชาชน (10 ก.พ.58)
สมาชิกฯ ANMC21 ศึกษาดูงานสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (5ก.พ.58)
กทม. จัดประชุมเครือข่ายเมืองใหญ่แห่งเอเชีย ครั้งที่ 10 ผสานความร่วมมือด้านสาธารณสุข (3ก.พ.58)
สนพ เตรียมความพร้อมแพทยศาสตร ศึกษาชั้นคลินิก (27 ม.ค.58)
อบรมวิจัยในคน มาตรฐานสากล สร้างความเข้มแข็ง คน กทม. (22 ม.ค.58)
ถวายเป็นพระราชกุศล ผ่าตัดผ่านกล้องฟรี 284 ราย รพ.เจริญกรุงฯคืนความสุขประชาชน กทม.(22 ม.ค.58)
ประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้าน การแพทย์และสาธารณสุขของ กทม. (19 ม.ค.58)
รพ.เจริญกรุงฯ กับรางวัลคุณภาพการให้บริการ ของกรุงเทพมหานคร (18 ม.ค.58)
ม.นวมินทราธิราช เตรียมจัดตั้งคณะ สาธารณสุขเขตเมือง(15 ม.ค.58)
HR Forum พัฒนาคนกรุงเทพมหานคร (12 ม.ค.58)
ผู้บริหารทางการแพทย์และสาธารณสุข เข้าสวัสดีปีใหม่ รองผู้ว่าฯ (24 ธ.ค.57)
ติดตามความคื­บหน้าโครงการตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ด้านสุขภาพสำหรับประชาชน กทม
(24 ธ.ค.57)
กทม เพิ่มแท็กซี่ เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์ (23 ธ.ค.57)
สวดมนต์ข้ามปีสร้างประวัติศาสตร์หนึ่งเดียวในโลก ณ ท้องสนามหลวง(22 ธ.ค.57)
กทม.ตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(22 ธ.ค.57)
สำนักการแพทย์ หน่วยงานดีเด่นบริหารความเสี่ยง (19 ธ.ค.57)
กทม. รวมพลังปลูกต้นราชพฤกษ์ 1,888 ตัน เทิดพระเกียรติ 5 ธันวา(4 ธ.ค.57)
สำนักการแพทย์ ถวายสัตย์ฯ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน (3 ธ.ค.57)
เปิดการฝึกอบรมบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 7 (1 ธ.ค.57)
Start to Stop Violenceรวมพลังยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี (27 พ.ย.57)
สำนักการแพทย์ ห่วงใยใส่ใจ ผู้ประสบเหตุ (27 พ.ย.57)
อ่านบันดาลสุข (24 พ.ย.57)
ประชุมจัดการอบรม หน่วยแพทย์กู้ชีพ (21 พ.ย.57)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลิกภาพ สู่ความเป็นเลิศสำนักการแพทย (17 พ.ย.57)
สนพ. นำเสนอผลการดำเนินงาน Excellent Center & EMS (12 พ.ย.57)
ศึกษาดูงานโครงการ BMA GREEN Hospital (5-7 พ.ย.57)
ติดตามความก้าวหน้า ของ รพจ (3 พ.ย.57)
ปรับโครงสร้าง อัตรากำลัง สำนักการแพทย (3 พ.ย.57)
กทม. พร้อมปฏิบัติการทางแพทย์ ช่วงเทศกาลลอยกระทง (27 ต.ค.57)
น้อมรำลึกองค์ปิยมหาราช (23 ต.ค.57)
น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า (21 ต.ค.57)
งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ (21 ต.ค.57)
Health Aware City เมืองแห่งสุขภาพ (21 ต.ค.57)
ฝึกอบรมการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ด้วยแนวคิด Satir (Advance HIV Counseling) (15 ต.ค.57)
แสดงความยินดี ปลัด กทม. คนใหม (14 ต.ค.57)
ลงนามถวายพระพร (10 ต.ค. 57)
โชว์ผลงานประจำปี 57 (2 ต.ค.57)
สุดยอดส้วมแห่งปี กทม. (1 ต.ค.57)
เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุคลังปัญญาอันทรงคุณค่า (1 ต.ค. 57)
ตรวจคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลตากสิน (30 ก.ย. 57)
Cut to Life "ตัดเพื่อต่อชีวิต" (26 ก.ย. 57)
จากใจน้องถึงพี่น้อง (26 ก.ย.57)
ตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ (25 ก.ย.57)
สำนักการแพทย์ ถวายพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล (24 ก.ย.57)
บุคลากรทางการแพทย์ถวายพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล (24 ก.ย.57)
เกษียณด้วยเวลา งามสง่า ด้วยผลงาน ( 23 ก.ย.57 )
ตรวจเยี่ยมคลินิกผู้สูงอายุ รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (23 ก.ย.57)
ตรวจประเมิน Green Hospitalรพ.เจริญกรุงประชารักษ์ (11 ก.ย.57)
กทม.ซ้อมแผนรับมืออีโบลาด้วยแผนคุณภาพความปลอดภัย (16 ก.ย.57)
ตรวจประเมิน Green Hospitalรพ.เวชการุณย์รัศมิ์ (11 ก.ย.57)
ตรวจประเมิน Green Hospital รพ.ลาดกระบังฯ ( 11 ก.ย.57)
กระตุ้นข้าราชการ กทม.มหัศจรรย์การออม บนต.21 (10 ก.ย.57)
สำนักการแพทย์ เพิ่มความพร้อมเตรียมซ้อมแผนฯรับมืออีโบลา ( 10 ก.ย.57)
ตรวจเยี่ยมคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลกลาง ( 10 ก.ย.57)
ตรวจประเมิน Green Hospital รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ (9 ก.ย. 57)
"คืนความสุขกลับมาเดินหน้าไปด้วยกัน มุ่งมั่นใจเต็มร้อยไม่ท้อถอยเพื่อประชา" (8 ก.ย.57)
กทม. ดูงานอีโบลาเฝ้าระวังเพื่อคนกรุงเทพ ( 8 ก.ย.57 )
Power of the Unityพลังสามัคคีชาวสำนักการแพทย์ ( 6 ก.ย.57 )
มาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุรพ.สิรินธร พร้อมรับตรวจประเมิน (5 ก.ย.57)
"สุขภาพผู้สูงอายุคือหัวใจขององค์กร" ตรวจประเมินคลินิกฯรพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน (4 ก.ย.57)
.
ผู้สูงอายุรื่นเริงตรวจประเมินคลินิกฯ รพ.เจริญกรุงฯ (3 ก.ย.57)
ตรวจประเมิน Green Hospital รพ.ราชพิพัฒน์ (1 ก.ย.57)
ศึกษาดูงานที่เดลินิวส์และ ThaiPBS (29 ส.ค.57)
กทม.จัดสัมมนาวิชาการประจำปีระบบการแพทย์ฉุกเฉิน"รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ" (21 ส.ค.57)
ตรวจเยี่ยม Best Practiceโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (19 ส.ค. 57)
สำเร็จการฝึกอบรมบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 9 (18 ส.ค.57)
เยี่ยมชมนมัสการปูชนียสถาน 3 วัด เสริมศิริมงคล (18 ส.ค.57)
ตรวจเยี่ยม Best Practiceโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (18ส.ค.57)
ตรวจเยี่ยม Best Practiceโรงพยาบาลกลาง (14 ส.ค.57)
ตรวจเยี่ยม Best practiceรพว และ รพล (13 ส.ค.57)
เริ่มตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุผสานสหสาขาวิชาชีพ (13 ส.ค.57)
สำนักการแพทย์ พร้อมใจภักดิ์ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ (8ส.ค.57)
ปฐมนิเทศ ขรก. บรรจุใหม่สังกัดสำนักการแพทย์ (7ส.ค.57)
Green Hospitalกับเกณฑ์เข้าตรวจประเมิน รพ. สังกัด กทม. (6ก.ค.57)
ประชุมวิธีการดำเินินการมาตรฐานงานวิจัย กทม. ( 6ก.ค.57)
ครัวมาตรฐานสากลถูกสุขลักษณะเพื่อประชาชน ( 6 ก.ค.57)
แพทย์หญิง กทม.เชิดชูเกียรติสตรีไทย ดีเด่น ปี57 (1 ส.ค.57)
ตรวจศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพ.กลาง (30 ก.ค.57)
ตรวจความเป็นเลิศ์ทางการแพทย์ รพ.ตากสิน(31ก.ค.57)
ตรวจความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพ.เจริญกรุงประชารักษ (28ก.ค.57)
เพิ่มทักษะวิทยากรอบรมพนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์ (23ก.ค.57)
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ เพิ่มความสะดวกสู่ประชาชน (23ก.ค.57)
พัฒนางานพัสดุการแพทย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (21ก.ค.57)
ความผูกพันเพื่อคุณภาพ (Engagement & Quality for Patient Safety) (10ก.ค.57)
สำนักการแพทย์ร่วมถวายจตุปัจจัยและเทียนพรรษา (10ก.ค.57)
สานสัมพันธ์บุคลากรบรรจุใหม่ สำนักการแพทย์ (30 มิ.ย.57)
พัทยา ดู งาน กทม.องค์กรต้นแบบบริหารการแพทย์ (27มิ.ย.57)
แสดงความยินดี รพต.รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ (26 มิ.ย.57)
สำนักการแพทย์ดูงานพัฒนาสภาพแวดล้อม (25มิ.ย.57)
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (23 มิ.ย.57)
เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนระหว่าง PreClinic-Clinic (20 ม.ย.57)
เส้นทางความก้าวหน้าพัฒนาสายอาชีพ สร้างความเข้มแข็งสู่องค์กร กทม. (19 มิ.ย.57)
“องค์กรคุณภาพสู่โรงพยาบาลคุณธรรม” (13 มิ.ย.57)
ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง พระที่นั่งไม้สักทองใหญ่ที่สุดในโลก(12 มิ.ย.57)
ขอเิชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดสัมมนาวิชาการ สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 12
สำนักการแพทย์ กทม. ขอเชิญชวนประชาชนรับบริการฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2557 (12มิ.ย.57)
องค์กรคุณภาพสู่ โรงพยาบาลคุณธรรม ( 5 มิ.ย.57)
กทม.จับมือแพทย์ทหารพร้อมรับสถานการณ์หลังอัยการศึก (27 พ.ค.57)
เปิดหลักสูตรบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 9 (26 พ.ค.57)
116 ปี โรงพยาบาลกลาง (23 พ.ค.57)
“เชื่อมั่นและศรัทธา” 25 ปี รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ (22 พ.ค.57)
ก้าวสู่ AEC ก้าวสู่ปีที่ 13ขยายบริการสุขภาพเพื่อประชาชน (14 พ.ค.57)
การประชุมวิชาการ เรื่อง "Natural Innovation" และการนำเสนอนวัตกรรมเพื่ออนาคต ครั้งที่ 6 ( 1 พ.ค.57)
ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ เสริมกำลังให้บริการแก่ประชาชน กทม. (30 เม.ย.57)
ประธานสภาประเทศมองโกเลียเยี่ยมชมการบริหารจัดการทางการแพทย์ของ กทม. (30เม.ย.57)
ให้กำลังใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ (25 เม.ย. 57)
ผลการคัดเลือกกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ( 25 เม.ย.57)
ฝึกอบรมการให้คำปรึกษาโรคเอดส์ (HIV) (24 เม.ย. 57)
ให้กำลังใจ ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( 23 เม.ย.57)
รวมพลคนกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ์(22 เม.ย.57)
ดูงาน ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต (22 เม.ย.57)
จบหลักสูตรบริหารการแพทย์ และสาธารณสุข รุ่นที่ 6 (11 เม.ย. 57)
รดน้ำขอพรผู้ว่าฯ กทม. ( 11 เม.ย.57)
สนุกสนาน สงกรานต์ รพ. กลาง (10 เม.ย.57)
เฮฮา สงกรานต์ สำนักการแพทย์ สืบสานวัฒนธรรมไทย (10 เม.ย. 57)
ครบรอบ 15 ปี เปิดคลินิกฯเด็ก รพร. ( 9 เม.ย.57)
รพท. สงกรานต์ บานฉ่ำ (8 เม.ย.57)
เปิดตัวเบอร์ 6 เลือก อ.ก.ก.สามัญ ฯ กทม. (1 เม.ย.57)
อบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ EMS Nurse (31 มี.ค.57)
ให้กำลังใจผู้ว่าฯ กทม.หยุดภารกิจชั่วคราว (31 มี.ค.57)
เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (27 มี.ค.57)
กทม. พร้อมเดินหน้าสร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อวัดปากน้ำในเขตดอนเมือง (27 มี.ค.57)
โครงการอบรมวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานการแพทย์ระดับพื้นฐาน (26 มี.ค.57)
ปลูกจิตสำนึกภูิมิใจวัฒนธรรมของชาติ (14 มี.ค.57)
รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2556 (3มี.ค.57)
26 ปี สถาปนารพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (28 ก.พ.57)
อีกหนึ่งความสำเร็จและไว้วางใจในโรงพยาบาล กทม. (27 ก.พ.57)
"ไร้รอยต่อ" รางวัลคุณภาพการให้บริการรพ.ตากสิน (27 ก.พ.57)
โครงการเปิดบ้านสัมพันธ์์สำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลเจริญกรุงฯ (26 ก.พ. 57)
ผอ.สำนักการแพทย์ นำทีมBig Cleaning Day (19 ก.พ.57)
เตรียมพร้อมการเรียนการสอนแพทยศาสตรศึกษา รุ่น1 (17 ก.พ.57)
สำนักการแพทย์ ฟังพระธรรม "มาฆบูชา" (14 ก.พ. 57)
ประชุม Core Business (10 ก.พ.57)

พิธีพุทธาภิเษกพระประจำโรงพยาบาลกลาง(31 ม.ค.57)

ความสุข สู่การพัฒนา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (28 ม.ค.57)
สำนักการแพทย์เดินหน้าปรับแผน 2 ปี (พ.ศ.2558-2559) (24 ม.ค.57)
เดินหน้าปรับกลยุทธ์ สาธารณสุขเพื่อ คน กทม. (15 ม.ค.57)
ประมวลภาพผู้บริหาร สำนักการแพทย์เข้าตรวจเยี่ยม รพ. เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ (13 ม.ค.57)
30 หน่วยแพทย์ พร้อมรับมือการชุมนุมปิดกรุงเทพฯ (13 ม.ค.57)
อบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลักสูตรผู้บริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 6 (6ม.ค.57)
คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าฯ กทม. (3ม.ค.57)
การเข้าฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (สายวิชาชีพขาดแคลน) ประจำปี 2556 (25ธ.ค.56)
สำนักการแพทย์ ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา (12ธ.ค.56)
"สุขภาพผู้สูงวัย คือหัวใจขององค์กร"ครบรอบ 1 ปี รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน (3 ธ.ค. 56)
สำนักการแพทย์ ถวายสัตย์ฯ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน (3 ธ.ค.56)
สำนักการแพทย์...จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก มุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ Getting to Zero (27พ.ย.56)
42 ปี แห่งการสถาปนา รพ.เจริญกรุงฯ "CKP Happy together ณ ที่นี้มีความสุข" (26 พ.ย.56)
รพ.ตากสิน จัดกิจกรรมสัปดาห์ยุติความรุนแรงเฉลิมพระเกียรติ (22พ.ย.56)
42 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์(22 พ.ย.56)
Cloud Computing เทคโนโลยีบริหารทางการแพทย์ กทม. (20 พ.ย56)
ผู้ตรวจ กทม.ชี้แจงแผนการตรวจราชการ ปี 2557 (7 พ.ย56)
ตรวจเยี่ยมรพ.สิรินธร และรพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (7 พ.ย.56)
รพจ.คว้าที่ 1 หน่วยบริการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลยอดเยี่ยม ของสปสช. (4 พ.ย56)
ผลเลือกตั้ง อ.ก.ก. แทนตำแหน่งว่าง(4 พ.ย56)
สำนักการแพทย์กรุงเทมหานครขอถวายอภิสัมมานสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราช (1พ.ย56)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร (31ต.ค.56)
กทม.ร่วมกับเครือข่าย แถลงข่าวคัดกรองเบาหวานฟรี (24 ต.ค. 56)
สำนักการแพทย์ น้อมรำลึกสมเด็จย่า 113 ปี (21ต.ค.56)
ไทยจัดประชุมไข้เลือดออก นานาชาติ ครั้งที่ 3 (21 ต.ค.56)
เตรียมพร้อมจัดงานวันเอดส์โลกสำนักการแพทย์ (17 ต.ค.56)
สำนักการแพทย์ รายงานผลปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556 (14 ต.ค. 56)
ติดอาวุธแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้บริการ ลดปัญหาทางเพศวัยรุ่น (9 ต.ค. 56)
 
น้า  1                                                                                              2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 17

 


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7505 , 0-2220-7510  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th