» คำแนะนำการเสนอโครงร่างการวิจัย
   ———————————————
» Download เอกสารสำหรับผู้วิจัย
   ———————————————
» ขั้นตอนการเสนอโครงร่างการวิจัย
   ———————————————
» โครงร่างการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณา
   ———————————————
» ปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการฯ
   ———————————————
» วิธีการดำเนินการมาตรฐานการวิจัย
   (SOP)

» แบบฟอร์มปรึกษางานวิจัย

เอกสารสำหรับผู้วิจัย
  1. ตัวอย่างหน้าปกและสารบัญ (download)
  2. แบบเสนอโครงร่างการวิจัย (download)
  3. เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร
      - เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี )
  4. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
  5. ประวัติและผลงานผู้วิจัย (download)
  6. แบบสรุปโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก
   7. บันทึกขออนุมัติการทำวิจัยในคนจากหัวหน้าหน่วยงาน(สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์) (download)
   8. บันทึกขออนุมัติเก็บข้อมูลต่างหน่วยงาน(สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์) (download)
   9. บันทึกส่งโครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไข (download)
  10. แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (download)
  11.แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (download)
  12.แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (download)
  13.แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง_CIOMS form (download)
  14.แบบรายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัยที่ได้รับรอง (download)
  15.แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนดหรือระงับการวิจัย (download)
  16.แบบรายงานสรุปผลการวิจัย (download)
Links ที่เกี่ยวข้อง
   


สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร (สำนักงานชั่วคราว)

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(ศูนย์เอราวัณ) ชั้น 1
เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 0-2220-7564 โทรสาร 0-2224-2969
bmaec@hotmail.com