สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
                 ร่างเอกสารการประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
กันยายน พ.ศ. 2561
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
20/09/61
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำวัสดุทางทันตกรรมชนิดติดแน่น จำนวน 6 รายการ
19/09/61
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องผลิตอาการเพื่อการหายใจ พร้อมอุปกรณ์ประกอบของอาคาร 72 พรรษามหาราชินี(แบบรวมอะไหล่ที่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาที่ให้บริการ) จำนวน 1 งาน
19/09/61
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการภายนอกโรงพยาบาลกลาง จำนวน 344 รายการ
14/09/61
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 504 รายการ และประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 163 รายการ
17/09/61
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษ ขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ
07/09/61
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอกโรงพยาบาลกลาง จำนวน 344 รายการ
07/09/61
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัวผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2
10/09/61
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต ชั้น 9 อาคาร 17 ชั้น เป็นห้องคลอด จำนวน 1 งาน
11/09/61
ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพื้นที่อาคารโรงพยาบาลตากสิน จำนวน 3 อาคาร
11/09/61
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะ ชนิดใช้ท่อร่วม จำนวน 70 เครื่อง ครั้งที่ 2
10/09/61
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ความดันโลหิต การหายใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 11 เครื่อง
12/09/61
ประกาศประกวดราคาซื้อข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 600 กระสอบ
11/09/61
ร่างขอบเขตของงานเครื่องผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยแสงเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
11/09/61
ประกาศประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 350,000 ลูกบาศก์เมตร
10/09/61
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 56 รายการ
10/09/61
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 87 รายการ
10/09/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพ จำนวน 3 ชุด
10/09/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 12 เครื่อง
07/09/61
ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกและคว้านโพรงกระดูกพร้อมเลื่อยตักกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2
07/09/61
ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาบริการทำวัสดุทางทันตกรรมชนิดติดแน่น จำนวน 6 รายการ
07/09/61
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 681 รายการ
07/09/61
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ท่อแก๊สทางการแพทย์) จำนวน 9 รายการ ครั้งที่ 2
07/09/61
ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้กับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบไอน้ำและเครื่องอบฆ่าเชื้อระบบแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ จำนวน 16 รายการ
07/09/61
ยกเลิกประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ท่อแก๊สทางการแพทย์) จำนวน 9 รายการ
07/09/61
ร่างขอบเขตการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอกโรงพยาบาลกลาง จำนวน 344 รายการ
05/09/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายประจำรถอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 2 เครื่อง ครั้งที่ 2
05/09/61
ร่างขอบเขตของงานเครื่องดูดเสมหะชนิดใช้ท่อร่วม จำนวน 70 เครื่อง ครั้งที่ 2
05/09/61
ร่างขอบเขตเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ความดันโลหิต การหายใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 11 เครื่อง
05/09/61
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟัน กระดูกขากรรไกร และกะโหลกศีรษะดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
05/09/61
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟัน กระดูกขากรรไกร และกะโหลกศีรษะดิจิตอล จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
05/09/61
ร่างขอบเขตงานเครื่องบันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัวผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2
05/09/61
ประกวดราคาซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกพร้อมอุปกรณ์ช่วยผ่าตัดใต้กล้อง จำนวน 1 เครื่อง
05/09/61
ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึกกระดูกแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ที่มีวัสดุรองข้อหลายแบบ จำนวน 60 ชุด
05/09/61
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 2,029 รายการ
04/09/61
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดตรวจเฝ้าระวังสัญญาณชีพทารกในครรภ์ (Central Fetal Heart Monitor) จำนวน 1 ชุด
05/09/61
ร่างขอบเขตซื้อข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 600 กระสอบ
05/09/61
ร่างขอบเขตงานจัดซื้อวัสดุยี่ห้อ Brother จำนวน 7 รายการ
05/09/61
ร่างขอบเขตงานวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
03/09/61
ร่างขอบเขตงานกระดาษ จำนวน 2 รายการ
03/09/61
ร่างขอบเขตงานชุดสว่านเจาะกระดูกและคว้านโพรงกระดูกพร้อมเลื่อยตัดกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2
03/09/61
ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมระบบไฮโดรลิค ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอทุกชนิดฯ ครั้งที่ 2
03/09/61
ประกวดราคาซื้อตลับหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CP226XC จำนวน 400 ตลับ
05/09/61
สิงหาคม พ.ศ. 2561
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดใช้ท่อร่วม จำนวน 70 เครื่อง
29/08/61
ร่างขอบเขตเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพ จำนวน 3 ชุด
29/08/61
ร่างขอบเขตเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายประจำรถอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 2 เครื่อง ครั้งที่ 2
29/08/61
ร่างขอบเขตชุดเลื่อยตัดกระดูกพร้อมอุปกรณ์ช่วยผ่าตัดใต้กล้อง จำนวน 1 เครื่อง
29/08/61
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 170 เครื่อง
29/08/61
ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัวผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง
28/08/61
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการจ้างเหมาปรับปรุงห้องคลอด บริเวณชั้น 5 ของอาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงฯ จำนวน 1 งาน
27/08/61
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะรูกระดูกและคว้านโพรงกระดูกพร้อมเลื่อยตัดกระดูก ชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด
27/08/61
ประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 70 เตียง
27/08/61
ร่างขอบเขตงานของงานยูนิตทันตกรรมระบบไฮโดรลิค ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอทุกชนิดพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน 3 ชุด ครั้งที่ 2
27/08/61
ประกวดราคาซื้อถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว(DISPOSABLE GLOVE) จำนวน 5 รายการ
27/08/61
ร่างขอบเขตชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ที่มีวัสดุรองข้อหลายแบบ จำนวน 60 ชุด
27/08/61
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 134 รายการ
22/08/61
ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 708 รายการ
24/08/61
ร่างขอบเขตงานออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 370,000 ลูกบาศ์กเมตร
24/08/61
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายประจำรถอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 2 เครื่อง
24/08/61
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 12 เครื่อง
24/08/61
ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด จำนวน 13,500 Tests
23/08/61
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ท่อแก๊สทางการแพทย์) จำนวน 9 รายการ
23/08/61
ประกวดราคาซื้อตลับหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 2 รายการ
22/08/61
ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติกใส่ขยะ ขนาดและสีต่างๆ พร้อมพิมพ์ จำนวน 6 รายการ
22/08/61
ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาดำเนินการซักฟอกเสื้อผ้าของผู้ป่วยและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลผุู้ป่วย โรงพยาบาลตากสิน ประจำปีงบประมาน 2562 จำนวน 584,000 กิโลกรัม
22/08/61
ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซม และสอบเทียบเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลตากสิน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2,145 เครือง
22/08/61
ร่างขอบเขตของงานสติ๊กเกอร์ติดหน้าซองยา ขนาด 85 มิลลิเมตร x 70 มิลลิเมตร จำนวน 6,000,000 ดวง
22/08/61
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องผลิตอากาศเพื่อการหายใจ พร้อมอุปกรณ์ประกอบของอาคาร 72 พรรษามหาราชินี(แบบรวมอะไหล่ที่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาที่ให้บริการ) จำนวน 1 งาน
22/08/61
ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ
22/08/61
ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 59 รายการ
22/08/61
ประกวดราคาซื้อถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว (DISPOSABLE GLOVE STERILE) ชนิดมีแป้ง จำนวน 3 รายการ
22/08/61
ประกวดราคาซื้อกระดาษ ขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ
21/08/61
ประกวดราคาซื้อถุงมือสำหรับการศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง(Steeile Surgical Glove) จำนวน 5 รายการ
21/08/61
ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับใช้กับเครื่อง จำนวน 6 รายการ
21/08/61
ประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน 50,000 ห่อ
21/08/61
ประกวดราคาซื้อซองซิปใส จำนวน 7 รายการ
21/08/61
ประกวดราคาซื้อชุดตรวจเฝ้าระวังสัญญาณชีพทารกในครรภ์ (Central Fetal Hert Monitor) จำนวน 1 ชุด
14/08/61
ยกเลิกประกาศซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 70 เตียง
10/08/61
ร่างขอบเขตเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ความดันโลหิต การหายใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 11 เครื่อง
10/08/61
ร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะขวดอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด จำนวน 13,500 Tests
07/08/61
ร่างขอบเขตเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จำนวน 170 เครื่อง
14/08/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันกระดูกขากรรไกรและกะโหลกศีรษะระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
14/08/61
ร่างขอบเขตเตียงไฟฟ้า จำนวน 70 เตียง
16/08/61
ยกเลิกประกาศซื้อยูนิตทันตกรรมระบบไฮโดรลิค ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอทุกชนิด พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน 3 ชุด
16/08/61
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซม และสอบเทียบเครื่อง อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1,616 เครื่อง
09/08/61
ประกวดราคาซื้อยา Meropenem 1 g poeder for Solution for injection จำนวน 30,000 ขวด
25/07/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ จำนวน 1 เครื่อง
02/08/61
ร่างขอบเขตงานสำหรับชุดตรวจเฝ้าระวังสัญญาณชีพทารกในครรภ์ (Central Fetal Hert Monitor ) จำนวน 1 ชุด
02/08/61
ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัด (ห้องผ่าตัดใหญ่) จำนวน 4 เตียง
02/08/61
ยกเลิกประกาศจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยกิ่งวิกฤต ชั้น 9 อาการ 17 ชั้น เป็นห้องคลอด จำนวน 1 งาน
06/08/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 8 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
07/08/61
ประกวดราคาซื้อยา Meropenem 1 g powder for Solution for injection จำนวน 30,000 ขวด
06/08/61
กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประกวดราคาซื้อยา Vildagliptin 50 mg. tablet จำนวน 112,000 เม็ด
25/07/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับและควบคุมอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย (Hypo-Hyperthermia) จำนวน 1 ชุด
25/07/61
ประกวดราคาซื้อสว่านเจาะกระดูกและคว้านโพรงกระดูกพร้อมเลื่อยตัดกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด
25/07/61
ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัด (ห้องผ่าตัดเล็ก) จำนวน 1 เตียง
25/07/61
ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัด ชนิดติดเพดาน จำนวน 2 ชุด
24/07/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัวผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง
24/07/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง
25/07/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายประจำรถอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 2 เครื่อง
26/07/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 12 เครื่อง
25/07/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดใช้ท่อร่วม จำนวน 70 เครื่อง
25/07/61
สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 27 รายการ
19/07/61
ประกาศร่างขอบเขตงานสำหรับเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ จำนวน 1 เครื่อง
20/07/61
ประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมระบบไฮโดรลิค ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอทุกชนิดพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน 3 ชุด
23/07/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนพร้อมเครื่องช่วยหายใจส่วนแสดงข้อมูลหายใจ ค่าแก๊สดมยาสลบและปริมาณยาสลบ จำนวน 3 เครื่อง
23/07/61
ประกาศร่างขอบเขตงานเตียงไฟฟ้า จำนวน 70 เตียง
04/07/61
ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อในเลือด จำนวน 2 รายการ
09/07/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 8 เครื่อง
09/07/61
ประกาศร่างขอบเขตงานยูนิตทันตกรรมระบบไฮโดรลิค ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอทุกชนิดพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน 3 ชุด
12/07/61
ประกาศร่างขอบเขตงานสำหรับเตียงผ่าตัด (ห้องผ่าตัดเล็ก) จำนวน 1 เตียง
12/07/61
ประกาศร่างขอบเขตของงานเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ความดันโลหิต การหายใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 11 เครื่อง
13/07/61
ประกาศร่างขอบเขตซื้อยา Vildagilptin 50 mg. tablet จำนวน 112,000 เม็ด
12/07/61
ประกาศร่างขอบเขตงานชุดสว่านเจาะกระดูกและคว้านโพรงกระดูกพร้อมเลื่อยตัดกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด
13/07/61
ประกาศร่างขอบเขตซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 12 เครื่อง
13/07/61
ประกาศร่างขอบเขตซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดใช้ท่อร่วม จำนวน 70 เครื่อง
13/07/61
ประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 70 เตียง
16/07/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนพร้อมเครื่องช่วยหายใจส่วนแสดงข้อมูลหายใจ ค่าแก๊สดมยาสลบและปริมาณยาสลบ จำนวน 3 เครื่อง
11/07/61
ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัด (ห้องผ่าตัดใหญ่) จำนวน 4 เตียง
11/07/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายประจำรถอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 2 เครื่อง
11/07/61
ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัด ชนิดติดเพดาน จำนวน 2 ชุด
11/07/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัวผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง
11/07/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง
11/07/61
มิถุนายน พ.ศ. 2561
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประกาศจ้างเหมาตัดเย็บชุดผ้าผู้ป่วยและผ้าสำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 19 รายการ
05/06/61
ประกวดราคาซื้อหลอดเลือดชนิดสุญญากาศ จำนวน 6 รายการ
06/06/61
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) จำนวน 1 รายการ
07/06/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวสู่ร่างกายโดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน 11 เครื่อง
13/06/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดบล็อกชิ้นเนื้อในแท่งพาราฟิน จำนวน 1 เครื่อง
14/06/61
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3)
14/06/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิตอล ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน 1 เครื่อง
20/06/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของปอดสำหรับทารกแรกเกิดถึงเด็กโต จำนวน 1 เครือง
21/06/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วสูง จำนวน 5 เครื่อง
26/06/61
ประกาศจ้างเหมาตัดเย็บชุดผ้าผู่ป่วยและผ้าสำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 19 รายการ
27/06/61
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงห้องคลอด บริเวรชั้น 5 ของอาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงฯ จำนวน 1 งาน
27/06/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร ชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง
29/06/61
ประกาศร่างขอบเขตตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน 2 ตู้
29/06/61

จ้างเหมาปรับปรุงห้องคลอด บริเวณชั้น 5 ของอาคาร 72 พรรษามหาราชินีโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน (เอกสารเพิ่มเติม 1 , 2 , 3 , 4)

12/06/61
พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอกและการหายใจ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง
17/05/61
ประกวดราคาซื้อชุดเก็บบันทึกข้อมูลการตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3)
17/05/61
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
17/05/61
ประกาศร่างขอบเขตซื้อตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน 2 ตู้
28/05/61
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงห้องบริเวณ ชั้น 13 อาคาร 17 ชั้น เพื่อเป็นห้องเด็กแรกคลอดและเป็นห้อง ICU เด็ก จำนวน 1 งาน
31/05/61
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต ชั้น 9 อาคาร 17 ชั้น เป็นห้องคลอด จำนวน 1 งาน
31/05/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 8 เครื่อง
31/05/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกชนิดความถี่สูงพร้อมการันตรี ปริมาตรอากาศชนิดแบบควบคุมความดัน จำนวน 2 เครื่อง
31/05/61
ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้กับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบไอน้ำและเครื่องอบฆ่าเชื้อระบบแก๊สเอทธิลีนนอกไนห จำนวน 11 รายการ
31/05/61
ประกาศประกวดราคาซื้อตลับหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CF226XC ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 แผ่น/ตลับ จำนวน 400 ตลับ (ครั้งที่ 2)
11/05/61
ร่างขอบเขตงานกล้องส่องท่อไตปลายโค้งงอได้ชนิดวิดีทัศน์พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด
11/05/61
ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดเลือดชนิดสูญญากาศ จำนวน 6 รายการ
16/05/61
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยากลุ่มโรคติดเชื้อและสารชี้บ่งมะเร็ง จำนวน 14 รายการ
16/05/61
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิกด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 31 รายการตรวจ
02/05/61
ประกาศร่างขอบเขตเคื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลไม่น้อยกว่า 30 KW จำนวน 2 เครื่อง
02/05/61
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 795 รายการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
01/05/61
ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างเหมาตัดเย็บชุดผ้าผู้ป่วยและผ้าสำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 19 รายการ
01/05/61
ประกาศจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์และสายสัญญาณเชื่อมโยงอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลคลองสามวา
01/05/61
เมษายน พ.ศ. 2561
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวย Viral load จำนวน 1 รายการ
18/04/61
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 123 ชุด
11/04/61
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
11/04/61
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อตลับหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น CF226XC ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 แผ่นต่อตลับ จำนวน 400 ตลับ
05/04/61
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
03/04/61
ประกาศซื้อชุดเครื่องมือเสริมสำหรับส่องตรวจและผ่าตัดกระดูกข้อเข่า จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3)
03/04/61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลบางนา
03/04/61
มีนาคม พ.ศ. 2561
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำผ่าพร้อมพิมพ์ตัวอักษรชื่อโรงพยาบาลลงบนผ้า จำนวน 13 รายการ
30/03/61
ประกาศร่างขอบเขตชุดควบคุมศูนย์กลางระบบติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย พร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพข้างเตียง 8 เตียง มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จำนวน 1 ชุด
28/03/61
ประกาศร่างขอบเขตเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 135 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
27/03/61

ประกาศร่างขอบเขตของงานโคมไฟผ่าตัดหลอดแอลอีดี ชนิดแขวนเพดานแบบโคมคู่ จำนวน 5 ชุด

22/03/61
ประกาศซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ขนาดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ พร้อมแผ่นรับภาพ 2 ชุด จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
16/03/61
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
06/03/61
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดเก็บบันทึกข้อมูลการตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
15/03/61
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
15/03/61
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมกล้องดิจิตอล จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
12/03/61
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์วิเคราะห์ภาพตัดขวางของจอประสาทตาด้วยความละเอียดสูง จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
12/03/61
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
12/03/61
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
12/03/61
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเสริมสำหรับส่องตรวจและผ่าตัดกระดูกข้อเข่า จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
12/03/61
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อชุดเครื่องมือเสริมสำหรับส่องตรวจและผ่าตัดกระดูกข้อเข่า จำนวน 1 ชุด
23/03/61
ประกวดราคาซื้อตลับหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CF226XC ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 แผ่นต่อตลับ จำนวน 400 ตลับ
06/03/61
ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เสริมดึงหัวไหล่และพยุงแขนสำหรับใช้ในการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 1 ชุด
05/03/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
02/03/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
02/03/61
ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำรหับตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมกล้องดิจิตอล จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
02/03/61
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน พร้อมติดต้ัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 22 เครื่อง
28/02/61
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเสริมสำหรับผ่าตัดเย็บซ่อมเส้นเอ็นบริเวรหัวไหล่ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
28/02/61
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยากลุ่มฮอร์โมน จำนวน 6 รายการ
26/02/61
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดเก็บบันทึกข้อมูลการตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด
05/03/61
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ขนาดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ พร้อมแผ่นรับภาพ 2 ชุด จำนวน 1 เครื่อง
26/02/61
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเสริมสำหรับส่องตรวจและผ่าตัดกระดูกข้อเข่า จำนวน 1 ชุด
26/02/61
ร่างขอบเขตกล้องส่องตรวจท่อไตปลายโค้งงอได้ชนิดวิดีทัศน์พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด
26/02/61
ร่างขอบเขตเตียงไฟฟ้าชั่งน้ำหนักพร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับและเอ็กซเรย์ได้สำหรับผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 6 เตียง
26/02/61
ร่างขอบเขตชุดส่องตรวจและผ่าตัดพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพชนิดรายละเอียดสูงพร้อมอุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 1 ชุด
26/02/61
ร่างขอบเขตโคมไฟผ่าตัดหลอดแอลอีดี ชนิดแขวนเพดานแบบโคมคู่ จำนวน 5 ชุด
26/02/61
ร่างขอบเขตเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนพร้อมเครื่องช่วยหายใจ มีส่วนแสดงข้อมูลการหายใจ ค่าก๊าซดมยาสลบและปริมาตรยาสลบ จำนวน 2 เครื่อง
26/02/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
02/03/61
ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำรหับตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมกล้องดิจิตอล จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
02/03/61
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
08/02/61
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เสริมดึงหัวไหล่และพยุงแขนสำหรับใช้ในการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 1 ชุด
12/02/61
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเสริมสำหรับผ่าตัดเย็บซ่อมเส้นเอ็นบริเวณหัวไหล่ จำนวน 1 ชุด
13/02/61
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator (AED)) จำนวน 200 เครื่อง
14/02/61
ประกาศร่างขอบเขตของงานเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 135 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
19/02/61
ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก จำนวน 10 เตียง
21/02/61
ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดตาชนิดไฟฟ้าสำหรับห้องผ่าตัดเล็ก จำนวน 1 เตียง
13/02/61
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2
12/02/61
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง (E.M.S) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2
08/02/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
05/02/61
ประกาศร่างขอบเขตของงานกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม พร้อมกล้องผู้ช่วยด้านข้าง จำนวน 1 ชุด
06/02/61
ประกาศร่างขอบเขตชุดตรวจระบบการทรงตัวแบบตรวจจับการเคลื่อนของลูกตาและวัดไฟฟ้ากล้อมเนื้อตา จำนวน 1 ชุด
06/02/61
ประกาศยกเลิกซื้อเตียงผ่าตัดตาชนิดไฟฟ้าสำหรับห้องผ่าตัดเล็ก จำนวน 1 เตียง
31/01/61
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมกล้องดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
05/02/61
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง
02/02/61
มกราคม พ.ศ. 2561
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดและเสื่อมสภาพ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 785 รายการ
30/01/61
ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติกใส่ขยะขนาดและสีต่างๆ พร้อมพิมพ์ จำนวน 6 รายการ
09/01/61
ประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรม ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอแบบ LED จำนวน 2 ชุด
09/01/61
ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Fracture Table) จำนวน 1 ชุด
11/01/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว ประกอบด้วยเครื่องวิเคราะห์ 1 เครื่อง และเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด
พกพาติดตัว 12 เครื่อง จำนวน 1 ชุด
11/01/61
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเสริมสำหรับการผ่าตัดเย็บซ่อมเส้นเอ็นบริเวณหัวไหล่ จำนวน 1 ชุด
11/01/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 10 เครื่อง
05/01/61
ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดติดเพดานแบบ 2 โคม ชนิด LED ให้กำลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า 300,000 ลักซ์ พร้อมกล้องและระบบถ่ายทอดสัญญาณ
ภาพความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด
05/01/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง
05/01/61
ประกวดราคาซื้อชุดเก็บบันทึกข้อมูลการตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด
11/01/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ฉลากชนิดใช้ความร้อนแบบ Roll Label ติดตั้งภายใน จำนวน 26 เครื่อง
19/01/61
ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เสริมดึงหัวไหล่และพยุงแขนสำหรับใช้ในการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 1 ชุด
19/01/61
ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดติดเพดานแบบ 3 โคม ชนิด LED ให้กำลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า 450,000 ลักซ์ พร้อมกล้องและระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ
ความละเอียดสูง จำนวน 2 ชุด
19/01/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ขนาดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ พร้อมแผ่นรับภาพ 2 ชุด จำนวน 1 เครื่อง
19/01/61
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเสริมสำหรับส่องตรวจและผ่าตัดกระดูกข้อเข่า จำนวน 1 ชุด
19/01/61
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
19/01/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
19/01/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของจอประสาทตาด้วยความเอียดสูง จำนวน 1 เครื่อง
11/01/61
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นและกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ภาพรายละเอียดสูงพร้อมชุดประมวลสัญญาณวิดีทัศน์
และมีระบบปรับคลื่อนแสงและระบบขยายภาพ เพื่อตรวจแยกรอยโรคและชุดโปรแกรมรายงานผลการส่องกล้อง จำนวน 1 ชุด
9/01/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยการฉีด จำนวน 1 เครื่อง
9/01/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจระบบดิจิตอลพร้อมเอกซเรย์ทั่วไปและแผ่นรับภาพระบบดิจิตอล 2 ชุด จำนวน 1 เครื่อง
9/01/61
ประกาศร่างขอบเขตชุดควบคุมศูนย์กลางระบบติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย พร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพข้างเตียง 8 เตียง มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จำนวน 1 ชุด
18/01/61
ธันวาคม พ.ศ. 2560
ระยะเวลา
DOWLOAD
ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมกล้องดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
26/12/60
ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดตาชนิดไฟฟ้าสำหรับห้องผ่าตัดเล็ก จำนวน 1 เตียง
26/12/60
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเสริมสำหรับการผ่าตัดเย็บซ่อมเส้นเอ็นลบริเวณหัวไหล่ จำนวน 1 ชุด
26/12/60
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน
29/12/60
ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง
29/12/60
ประกวดราคาซื้อชุดสว่านลมเจาะตัดและคว้านกระดูกสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด
29/12/60
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของจอประสาทตาด้วยความละเอียดสูง จำนวน 1 เครื่อง
29/12/60
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นและกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ภาพรายละเอียดสูงพร้อมชุดประมวลสัญญาณวิดีทัศน์และมีระบบปรับคลื่นแสงและระบบขยายภาพ เพื่อตรวจแยกรอยโรคและชุดโปรแกรมรายงานผลการส่องกล้อง จำนวน 1 ชุด
28/12/60
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจระบบดิจิตอลพร้อมเอกซเรย์ทั่วไปและแผ่นรับภาพระบบดิจิตอล 2 ชุด จำนวน 2 เครื่อง (ราคากลาง)
25/12/60-05/01/61

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว ประกอบด้วยเครื่องวิเคราะห์ 1 เครื่องและเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ชนิดพกพาติดตัว  12 เครื่อง จำนวน 1 ชุด

25/12/60-29/12/60
ประมูลซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ชุด
25/12/60-09/01/61
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง (E.M.S) จำนวน 1 คัน
19/12/60
ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติกใส่ขยะและสีต่างๆ พร้อมพิมพ์ จำนวน 6 รายการ
06/12/60
ประกวดราคาซื้อตู้แช่พลาสม่า -40 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 600 ลิตร จำนวน 1 ตู้
14/12/60
ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
14/12/60
ประกวดราคาซื้อชุดกล่องบรรจุเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อชนิดใช้แผ่นกรอง จำนวน 1 ชุด
14/12/60
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อง
14/12/60
ประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดทางทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพชนิดความละเอียดสูง (HD) จำนวน 1 ชุด
14/12/60
ประกวดราคาซื้อโต๊ะตัดชิ้นเนื้อแบบมีระบบดูดไอระเหยและจัดเก็บฟอร์มาลีนแบบทำงานได้สองทาง จำนวน 1 ตัว
14/12/60
ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 5 คนดูพร้อมชุดบันทึกภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1ชุด
14/12/60
ประกาศซื้อตู้อุ่นน้ำเกลือและผ้าห่ม ชนิดควบคุมอุณหภูมิระบบดิจิตอลขนาดความจุไม่น้อยกว่า 320 ลิตร จำนวน 3 ตู้
18/12/60
ประกาศซื้อเครื่องมือเจาะตัดและกรอกะโหลกศีรษะด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมชนิดหักมุม จำนวน 1 ชุด
18/12/60
ประมูลซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 135 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
21/12/60
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
21/12/60
ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Fracture Table) ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
25/12/60-29/12/60
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง
27/11/60
ประมูลซื้อชุดตรวจระบบการทรงตัวแบบตรวจจับการเคลื่อนของลูกตาและวัดไฟฟ้ากล้ามเนื้อตา จำนวน 1 ชุด
27/11/60
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
24/11/60-04/12/60
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ท่อแก๊สทางการแพทย์) จำนวน 9 รายการ
16/11/60
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ท่อแก๊สทางการแพทย์) จำนวน 9 รายการ
21/11/60
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ท่อแก๊สทางการแพทย์) จำนวน 9 รายการ
20/11/60
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพเปลี่ยนแปลงของปอดและระบบหย่าเครื่องอัตโนมัต
ในผู้ใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง
24/11/60
ประมูลซื้อเครื่องนำวิถีพร้อมซอฟท์แวร์ในการผ่าตัดด้านศัลยกรรมฐานรองกะโหลกแบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด
24/11/60
ประมูลซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมพร้อมกล้องผู้ช่วยด้านข้าง จำนวน 1 ชุด
24/11/60
ประมูลซื้อตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติแบบผนัง 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก ถาดเอกซเรย์ ระบบควบคุมความชื้น ปรับระดับสูงต่ำ
ด้วยไฟฟ้า จำนวน 7 ตู้
16/11/60
ประกาศจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน
07/11/60
ประกาศจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคาร จำนวน 2 อาคาร ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน
07/11/60
กันยายน พ.ศ. 2560
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์
ประจำปีงบประมาณ 2561
18/09/60
สิงหาคม พ.ศ. 2560
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 201 รายการ
22/08/60
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 370 รายการ โรงพยาบาลตากสิน
22/08/60
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559
22/08/60
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 63 รายการ
22/08/60
ประกาศยกเลิกการประมูลซื้อหม้อไอน้ำ (Boiler) ชนิด Once Through จำนวน 2 เครื่อง
07/09/60
ประมูลซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 2 เตียง
22/08/60-31/08/60
ประมูลซื้อระบบประจำห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
22/08/60-31/08/60
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอลและอุปกรณ์เชื่อมต่อภาพ ทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด
22/08/60-
30/08/60
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 32 KW พร้อมการเชื่อมต่อระบบรังสีวิทยา (Digital Mobile System) จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2
21/08/60-
31/08/60
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงตึกแถว 3 คูหา จำนวน 1 งาน
16/08/60-
25/08/60
ประมูลซื้อเตียงผู้ป่วยแบบ 3 ไก จำนวน 139 เตียง
22/08/60-
29/08/60
ประมูลซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน 1 คัน
22/08/60-
29/08/60
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศและควบคุมคุณภาพอากาศงานเวชภัณฑ์กลาง จำนวน 1 งาน
21/08/60-
29/08/60
ประมูลซื้อเตียงผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เสริมประกอบการใช้งาน จำนวน 1 ชุด
16/08/60-
24/08/60
ประมูลจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 392 รายการ
21/08/60-
25/08/60
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี เป็นห้องตรวจ จำนวน 1 งาน
21/08/60-
31/08/60
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในเครื่อง จำนวน 5 เครื่อง (ราคากลาง)
15/08/60-
23/08/60
ประมูลซื้อเครื่องจำลองภาพสำหรับการฝึกตรวจและผ่าตัดในโพรงมดลูกด้วยระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง (ราคากลาง)
08/08/60-
15/08/60
ประมูลซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ
08/08/60-
16/08/60
ประมูลซื้อชุดเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด (ราคากลาง)
09/08/60-
17/08/60
ประมูลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 1 เครื่อง (ราคากลาง)
07/08/60-
11/08/60
ประมูลซื้อเครื่องหัวใจและปอดเทียม จำนวน 1 เครื่อง
07/08/60-
11/08/60
ประมูลจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 - ก.ย.61) จำนวน 392 รายการ
09/08/60
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอล และอุปกรณ์เชื่อมต่อภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
08/08/60-
11/08/60
ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินด้านศาลเจ้าแม่ทับทิมและด้านแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 1 โครงการ
09/08/60-
16/08/60
ประมูลซื้อเตียงผู้ป่วยแบบ 3 ไก จำนวน 139 เตียง (ราคากลาง)
07/08/60
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 32 KW พร้อมการเชื่อมต่อระบบรังสีวิทยา (Gigital Mobile System) จำนวน 1 ชุด
(ราคากลาง)
07/08/60
ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างเหมาสแกนเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน
31/07/60
ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดและระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ ชั้น 5 อาคารเพชรรัตน์ จำนวน 1 โครงการ
31/07/60-
07/08/60
ประมูลจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 500 รายการ
26/07/60-
04/08/60
ประมูลซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดโดยอัตโนมัติ จำนวน 60 เครื่อง (ราคากลาง)
04/08/60-
09/08/60
ประมูลซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 350,000 ลูกบาศก์เมตร (ราคากลาง)
02/08/60-
09/08/60
ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดและระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ 31/07/60-
07/08/60
ประกาศ TOR
ประกาศจัดซื้อชุดเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด (ราคากลาง) 01/08/60-
07/08/60
TOR
ประมูลจัดซื้อชุดกล้องจุลศัลยกรรมกระดูกและไขสันหลังพร้อมชุดผู้ช่วยด้านข้างและชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด (ราคากลาง) 31/07/60-
04/08/60
TOR
ประกาศประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอลและอุปกรณ์เชื่อมต่อภาพทางการแพทย์ 1 ชุด (ครั้งที่2)
31/07/60-
03/08/60
ประกาศ
กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลจ้างเหมาบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 500 รายการ 26/07/60-
04/08/60
ประกาศ TOR
ประกาศประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ ระบบดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า 32 KW พร้อมการเชื่อมต่อระบบรังสีวิทยา (Digital Mobile System) จำนวน 1 ชุด
(ราคากลาง) (ยกเลิก)
21/07/60-
31/07/60
ประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิทขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย จำนวน 106 เครื่อง
21/07/60-
31/07/60
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของปอด และระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ
ในผู้ใหญ่ จำนวน 8 เครื่อง
24/07/60-
27/07/60
ประมูลจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ  (ราคากลาง)
19/07/60-
26/07/60
ประมูลซื้อเครื่องหัวใจและปอดเทียม จำนวน 1 เครื่อง (ราคากลาง)
19/07/60-
27/07/60
ประกาศยกเลิกการดำเนินการประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพรังสี เป็นระบบดิจิตอล และอุปกรณ์เชื่อมต่อภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด
14/07/60
ประมูลจ้าเหมาโครงการก่อสร้างอาคารบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 โครงการ
20/07/60-
25/07/60
ประมูลซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อควบคุมด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด
20/07/60-
25/07/60
ประมูลซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ระบบวิดีทัศน์ชนิดรายละเอียดภาพสูง และมีระบบปรับคลื่นแสงเพื่อตรวจแยกรอยโรค จำนวน 2 ตัว
19/07/60-
27/07/60
ประมูลซื้อโคมไฟผ่าตัดหลอดแอลอีดีชนิดแขวนเพดานแบบโคมคู่ จำนวน 3 ชุด
14/07/60-
24/07/60
ประมูลจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างตำแหน่งต่างๆของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3,364 ชุด (ครั้งที่ 2)
19/07/60-
26/07/60
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน จำนวน 9 เครื่อง
13/07/60-
19/07/60
TOR
ประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จำนวน 153 เครื่อง
11/07/60-
14/07/60
ประมูลซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนพร้อมเครื่องช่วยหายใจมีส่วนแสดงข้อมูลการหายใจค่าก๊าซดมยาสลบและปริมาณยาสลบ จำนวน 5 เครื่อง
03/07/60-
07/07/60
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 32 KW พร้อมการเชื่อมต่อระบบรังสีวิทยา (Digital Mobile System) จำนวน 1 ชุด (ราคากลาง)
04/07/60
มิถุนายน พ.ศ. 2560
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณและแยกชนิดเซลล์ภูมิต้านทาน จำนวน 1 เครื่อง
22/06/60-
30/06/60
ประมูลซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) (ราคากลาง)
20/06/60-
27/06/60
ประมูลซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นและกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ความละเอียดสูงพร้อมชุดประมวลสัญญาณวีดีทัศน์ระบบแสง
ซีนอนและมีระบบปรับคลื่นแสงเพื่อตรวจแยกรอยโรค จำนวน 1 ชุด (ราคากลาง)
20/06/60-
27/06/60
ประมูลจ้างเหมาบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 500 รายการ
15/06/60-
23/06/60

ประมูลจ้างเหมาสแกนเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน (ราคากลาง)
(ยกเลิก)

14/06/60-
20/06/60
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงตึกแถว 3 คูหา จำนวน 1 งาน (เอกสารเพิ่มเติม)
16/06/60
ประมูลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยเครื่องความถี่สูง ชนิดความคมชัดสูง จำนวน 1 เครื่อง
12/06/60-
22/06/60
ประมูลซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 27 เครื่อง
12/06/60-
21/06/60
ประมูลซื้อเครื่องมือจี้และทำลายเซลล์มะเร็งด้วยความถี่วิทยุ จำนวน 1 ชุด (ราคากลาง)
02/06/60-
08/06/60
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 547 รายการ
01/06/60
ประมูลซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงที่มีระบบเซลล์ภาพ 3 มิติ แบบ Real Time จำนวน 1 เครื่อง (ราคากลาง)
31/05/60-
06/06/60
ประมูลซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า ชั่งน้ำหนักได้ พร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับ จำนวน 8 เตียง (ราคากลาง)
29/05/60-
02/06/60
ประมูลซื้อระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (Picture Archiving and Communication System :PACS) พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ระบบ (ราคากลาง)
25/05/60-
31/05/60
ประมูลซื้อเตียงไฟฟ้าชนิดชั่งน้ำหนักได้พร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับและที่วางมอร์นิเตอร์ปลายเตียง จำนวน 6 เตียง
25/05/60-
06/06/60
ประมูลซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ (IABP : Intra-Aortic Balloon Pump) จำนวน 1 ชุด
29/05/60-
01/06/60
ประมูลซื้อเครื่องตรวจความผิดปกติของระบบการทรงตัวหูชั้นใน พร้อมเครื่องกระต้นการไหลเวียนในหูชั้นในด้วยอากาศ จำนวน 1 เครื่อง
30/05/60-
08/06/60
ประมูลซื้อเครื่องประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลสำหรับการตรวจสวนหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง
29/05/60-
01/06/60
ประมูลซื้อเครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer) จำนวน 1 เครื่อง
29/05/60-
01/06/60
ประมูลซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลระบบรับส่งภาพทางการแพทย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 17 TB จำนวน 1 ชุด
29/05/60-
01/06/60
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสูงสำหรับผู้ป่วยหนักที่มีโรคการหายใจแบบซับซ้อน จำนวน 6 เครื่อง
29/05/60-
01/06/60
ประมูลซื้อกล้องผ่าตัดตา พร้อมชุดผู้ช่วยด้านข้างชุดถ่ายทอดและอุปกรณ์ผ่าตัดจอบประสาทตา จำนวน 1 เครื่อง
29/05/60-
01/06/60
ประมูลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบ 2 มิติ จำนวน 1 เครื่อง
29/05/60-
01/06/60
ประมูลซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) (ราคากลาง)
31/05/60-
07/06/60
ประมูลจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น และกล้องส่องตรวจลาไส้ใหญ่ความละเอียดสูง พร้อมชุดประมวลสัญญาณวีดีทัศน์ระบบแสงซีนอน
และมีระบบปรับคลื่นแสงเพื่อตรวจแยกรอยโรค จำนวน 1 ชุด (ราคากลาง)
01/06/60-
08/06/60
ประมูลซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน (ราคากลาง)
30/05/60-
05/06/60
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าพร้อมขาหยั่ง 2 ตัว จำนวน 1 ชุด (ราคากลาง)
22/05/60-
26/05/60
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของปอดและระบบหย่าเครื่อง
อัตโนมัติในผู้ใหญ่ จำนวน 8 เครื่อง (ราคากลาง)
25/05/60
ประมูลซื้อเครื่องเป่าอบแห้งสายยางและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 เครื่อง
25/05/60-
02/06/60
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 9 เครื่อง (ราคากลาง)
24/05/60
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างตำแหน่งต่างๆ ของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3,364 ชุด
11/05/60
ประกาศ
ประมูลจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) มีกำหนดระยะ
เวลา 4 เดือน นับตั้งแต่ 1 มิ.ย.60 - 30 ก.ย.60 (ราคากลาง)
16/05/60-
19/05/60
ประมูลซื้อยา Atovastatin 40 mg จำนวน 450,000 เม็ด 16/05/60-
19/05/60
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 257 รายการ ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
04/05/60
ประมูลซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 350,000 ลูกบาศก์เมตร
05/05/60-
18/05/60
ประมูลจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซม และสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลตากสิน
ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2,302 เครื่อง
08/05/60-
19/05/60
เมษายน พ.ศ. 2560
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดและเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ) จำนวน 2 รายการ
22/04/60
ประมูลซื้อยา MEROPENEM 1 G INJECTION จำนวน 23,000 VIAL
21/04/60
ประมูลซื้อยา Atorvastatin 40 mg จำนวน 450,000 เม็ด (ราคากลาง)
24/04/60
ประมูลซื้อวัสดุ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 18 รายการ
12/04/60-
26/04/60
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 509 รายการ
ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างเหมาสแกนเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน
05/04/60
ประมูลจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างตำแหน่งต่างๆของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3,364 ชุด
01/04/60

ประมูลจ้างเหมาดำเนินการซักฟอกเสื้อผ้าของผู้ป่วยและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โรงพยาบาลตากสิน ประจำปีงบ 2561
จำนวน 584,000 กิโลกรัม

30/03/60-
11/04/60
มีนาคม พ.ศ. 2560
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลจ้างเหมาทำผ้าพร้อมพิมพ์ตัวอักษรชื่อโรงพยาบาลลงบนผ้าประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 37 รายการ
13/02/60-
17/03/60
ประมูลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ
06/03/60-
10/03/60
ประกาศยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอล และอุปกรณ์เชื่อมต่อภาพ
ทางการแพทย์ จำนวน 1 คัน
07/03/60
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)
28/02/60-
03/03/60
ประมูลจ้างเหมาสแกนเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน (รวมเอกสารจำนวน 8,000,000 หน้า)
01/03/60-
07/03/60
ประมูลซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับการผ่าตัดนิ่วมะเร็งทางเดินปัสสาวะและเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากชนิดโฮล์เมี่ยม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ราคากลาง)
02/03/60-
08/03/60
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประกาศยกเลิกการประมูลซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับการผ่าตัดนิ่วมะเร็งทางเดินปัสสาวะและเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากชนิดโฮล์เมี่ยม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
23/02/60
ประกาศยกเลิกการประมูลซื้อเครื่ีองทำน้ำเย็น (Chiller) ชนิด Scroll Air Cooled จำนวน 7 เครื่อง
14/02/60
ประมูลซื้อเครื่องล้างทำความสะอาดและทำลายเชื้อแบบเร่งด่วน 2 ประตู พร้อมอบแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 450 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง
15/02/60-120/02/60
ประมูลซื้อเครื่องตรวจภายในหัวใจและหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง พร้อมระบบวัดแรงดันในหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง
ครั้งที่ 2
09/02/60-16/02/60
ประมูลซื้อรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณรังสีเป็นระบบดิจิตอลและอุปกรณ์เชื่อมต่อภาพทาการแพทย์ จำนวน 1 คัน
10/02/60-16/02/60
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอลและอุปกรณ์เชื่อมต่อภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด
10/02/60-16/02/60
ประมูลซื้อระบบจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
07/02/60-14/02/60
ประมูลซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับผ่าตัดนิ่วมะเร็งทางเดินปัสสาวะและเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากชนิดโฮล์เมี่ยม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (ราคากลาง)
07/02/60-14/02/60
ประมูลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ระบบ Full Digital จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
06/02/60-10/02/60
ประมูลซื้อเครื่องล้างทำความสะอาดและทำลายเสื้อแบบเร่งด่วน 2 ประตู พร้อมอบแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 450 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง (ราคากลาง)
08/02/60
ประมูลซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐานพร้อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์ก๊าซดมยมสลบ จำนวน 3 เครื่อง
01/02/60-08/02/60
ประมูลซื้อเครื่องล้างฆ่าเชื้ออุปกรณ์กล้องเอ็นโสโคปอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด
01/02/60-08/02/60
ประมูลซื้อเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
31/01/60-07/02/60
ประมูลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในและเส้นประสาทส่วนปลายด้วยคลื่นความถี่ชนิด 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง
31/02/60-07/02/60
ประมูลซื้อชุดเครื่องมือรักษานิ่วและต่อมลูกหมากโดยการส่องกล้องร่วมกับการใช้เลเซอร์ และเครื่องปั่นชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก จำนวน 1 ชุด
02/02/60-15/02/60
ประกาศยกเลิกการประมูลซื้อเครื่องตรวจภายในหัวใจและหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง พร้อมระบบวัดแรงดันในหลอดเลือด
หัวใจ จำนวน 1 เครื่อง
01/02/60
ประมูลจ้างเหมาทำผ้าพร้อมพิมพ์ตัวอักษรชื่อโรงพยาบาลลงบนผ้า ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 37 รายการ
08/02/60-15/02/60
ประมูลซื้อเครื่องล้างทำความสะอาดและทำลายเชื้อแบบเร่งด่วน 2 ประตูพร้อมอบแห้งขนาดไม่น้อยกว่า 450 ลิตร (ราคากลาง)
07/02/60-10/02/60
ประมูลซื้อเครื่องตรวจภายในหัวใจและหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพ คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง พร้อมระบบวัดแรงดันในหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
(ราคากลาง)
02/02/60-08/02/60
มกราคม พ.ศ. 2560
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประกาศยกเลิกการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
30/01/60
ประมูลซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา จำนวน 1 เครื่อง
30/01/60-03/02/60
ประมูลซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ จำนวน1 เครื่อง
30/01/60-03/02/60
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอลและอุปกรณ์เชื่อมต่อภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด (ราคากลาง)
30/01/60
ประมูลซื้อรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอล และอุปกรณ์เชื่อมต่อภาพทางการแพทย์
จำนวน 1 คัน (ราคากลาง)
30/01/60
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายอากาศและเติมอากาศในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน
18/01/60-27/01/60
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอลและอุปกรณ์เชื่อมต่อภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด (ราคากลาง)
27/01/60-01/02/60
ประมูลรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอลและอุปกรณ์เชื่อมต่อภาพทางการแพทย์ จำนวน
1 คัน (ราคากลาง)
27/01/60-01/02/60
ประกาศยกเลิกการประมูลซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ความดันโลหิตการหายใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 11 เครื่อง
13/01/60
ประมูลจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน (ราคากลาง)
11/01/60-16/01/60
ประมูลซื้อเครื่องตรวจภายในหัวใจและหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง พร้อมระบบวัดแรงดันในหลอดเลือดหัวใจ
จำนวน 1 เครื่อง (ราคากลาง)
16/01/60-20/01/60
ประมูลซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปและผ่าตัดคนอ้วน จำนวน 1 เตียง
16/01/60-20/01/60
ประมูลซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ชนิด Scroll Air Cooled จำนวน 7 เครื่อง
16/01/60-20/01/60
ประมูลซื้อหม้อไอน้ำ (Boiler) ชนิด Once Through จำนวน 2 เครื่อง
17/01/60-23/01/60
ประมูลซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์โรคต้อหินและโรคจอตาด้วยแสงเลเซอร์สแกนแบบ spectral domain ความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด
06/01/60-17/01/60
ประมูลซื้อเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (ราคากลาง , เอกสารเพิ่มเติม)
11/01/60
ประมูลซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐานพร้อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และวิเคราะห์ก๊าซดมยาสลบ จำนวน 3 เครื่อง (ราคากลาง)
11/01/60
ธันวาคม พ.ศ. 2559
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ยกเลิกประกาศประมูลซื้อเครื่องจัดลำดับคิว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)
22/12/59
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
22/12/59-
30/12/59
ประมูลซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปแบบดิจิตอล ชนิดแขวนเพดานขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA จำนวน 1 เครื่อง
26/12/59-
30/12/59
ประมูลซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัด จำนวน 1 กล้อง
22/12/59-
06/01/60
ประกาศยกเลิกการประมูลซื้อชุดเครื่องมือรักษานิ่วและต่อมลูกหมากโดยการส่องกล้องร่วมกับการใช้เลเซอร์และเครื่องปั่นชิ้นเนื้อของต่อมลูกหมาก
จำนวน 1 ชุด
16/12/59
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลชนิด 3 หัวตรวจ กำลังไม่น้อยกว่า 80 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (ราคากลาง)
19/12/59-
27/12/59
ประมูลซื้อเครื่องจี้และตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง
09/12/59-
15/12/59
ประมูลซื้อกล้องส่องตรวจข้อพร้อมชุดประมวลผลภาพและเครื่องมือผ่าตัดภายในข้อ ทั้งข้อขนาดใหญ่และข้อขนาดเล็ก จำนวน 2 ชุด
09/12/59-
15/12/59
ประมูลซื้อชุดกล้องส่องตรวจอระบบทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ Video Uretero - Renoscope พร้อมระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด
13/12/59-
19/12/59
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง พร้อมการันตีปริมาตรอากาศและชนิดดั้งเดิมแบบควบคุมความดัน จำนวน 4 เครื่อง
13/12/59-
20/12/59
ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ของโรงพยาบาลเจริญกรุงฯ จำนวน 1 งาน
06/12/59
ประมูลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในหลอดเลือดและเส้นประสาทด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเคลื่อนย้ายได้ 2 เครื่อง
08/12/59-
15/12/59
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพเปลี่ยนแปลงของ ปอด และระบบหย่าเครื่่อง
อัตโนมัติในผู้ใหญ่ จำนวน 7 เครื่อง
07/12/59-
13/12/59
ประมูลซื้อกล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าความละเอียดสูงพร้อมวัดความยาวลูกตาแบบอัตโนมัต จำนวน 1 ชุด
09/12/59-
15/12/59
ประมูลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound scanner) จำนวน 1 เครื่อง
09/12/59-
15/12/59
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
29/11/59-
07/12/59
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในเครื่อง จำนวน 5 เครื่อง
30/11/59-
06/12/59
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
- ราคากลาง
- รายละเอียดกะบะ 4 ประตู-60
- รายละเอียดกะบะธรรมดามีหลังคาอลูมิเนียม-60
- รายละเอียดรถตู้ 12 ที่นั่ง-60
30/11/59-
08/12/59
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของปอด และระบบหย่า
เครื่องอัตโนมัติในผู้ใหญ่ จำนวน 7 เครื่อง (ราคากลาง)
23/11/59
ประมูลซื้อเครื่องท้าน้ำเย็น (Chiller) ชนิด Scroll Air Cooled จำนวน 7 เครื่อง (ราคากลาง , เอกสารเพิ่มเติม)
23/11/59
ประมูลซื้อ หม้อไอน้ำ (Boiler) ชนิด Once Through 1.6 ตัน จำนวน 2 เครื่อง (ราคากลาง)
23/11/59
ประมูลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี (Ultrasound) พร้อมหัวตรวจ 5 หัว จำนวน 1 ชุด
11/11/59-
17/11/59
ประมูลซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ แบบ 2 ประตู ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 850 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
11/11/59-
17/11/59
ประมูลซื้อเครื่องแสดงภาพในครรภ์ด้วยคลื่นเสียงระบบดิจิตอลผ่านทางหน้าท้องและช่องคลอด จำนวน 1 เครื่อง
11/11/59-
17/11/59
ประมูลซื้อชุดควบคุมศูนย์กลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์มารดาและบีบรัดตัวของมดลูกพร้อมเครื่องข้างเตียงและอุปกรณ์
บันทึกความดันโลหิตและค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของมารดา จำนวน 1 ชุด
15/11/59-
22/11/59
ประมูลซื้อเครื่องซักผ้าขนาด 400 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง
11/11/59-
18/11/59
ประมูลจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารอนุสรณ์ 100 ปี อาคารจอดรถใต้ดิน 4 ชั้น อาคารจอดรถ 6 ชั้น และอาคารเอื้อประชา
02/11/59-
08/11/59
ประมูลจ้างเหมาดำเนินการซักฟอกเสื้อผ้าของผู้ป่วยและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย จำนวน ประมาณ 486,400 กิโลกรัม
02/11/59-
08/11/59
ประมูลจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยอาคารต่าง ๆ และบริเวณโดยรอบ โรงพยาบาลกลาง กำหนดระยะเวลา 10 เดือน
02/11/59-
08/11/59
ประมูลซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ (INTRA-AORTIC BALLOON PUMP) จำนวน 1 เครื่อง
09/11/59-
18/11/59
ประมูลจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน
09/11/59-
15/11/59
ประมูลจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคาร จำนวน 2 อาคาร (ราคากลาง)
09/11/59-
15/11/59
ประมูลซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบขับถ่ายปัสสาวะ (URODYNAMIC) จำนวน 1 ชุด
08/11/59-
22/11/59
ประมูลซื้อชุดเครื่องมือรักษานิ่วและต่อมลูกหมากโดยการส่องกล้องร่วมกับการใช้เลเซอร์ และเครื่องปั่นชิ้นเนื้อของต่อมลูกหมาก จำนวน 1 ชุด
08/11/59-
22/11/59
ประมูลซื้อชุดควบคุมศูนย์กลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์มารดาและบีบรัดตัวของมดลูกพร้อมเครื่องข้างเตียงและอุปกรณ์บันทึก
ความดันโลหิตและค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของมารดา จำนวน 1 ชุด
02/11/59
ประมูลซื้อระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์พร้อมเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอล 2 หัวตรวจ จำนวน 1 ระบบ
31/10/59-
08/11/59
ตุลาคม พ.ศ. 2559
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน (ราคากลาง, เอกสารเพิ่มเติม 1,2)
31/10/59-
04/11/59
ประมูลซื้อเครื่องจัดลำดับคิว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
27/10/59-
02/11/59
ประมูลซื้อเตียงผ่าตัดแบบควบคุมการจัดท่าด้วยระบบรีโมทคอนโทรลไมโครโปรเซสเซอร์พร้อมอุปกรณ์ 2 เตียง
27/10/59-
04/11/59
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงที่ทำการชั่วคราว กลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น 16 อาคาร 20 ชั้น จำนวน 1 งาน
21/10/59-
03/11/59
ประมูลซื้อแก้สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 1,200,000 ลูกบาศก์เมตร
26/10/59-
03/11/59
ประมูลจ้างเหมาดำเนินการซักฟอกเสื้อผ้าของผู้ป่วยและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย จำนวน ประมาณ 486,400 กิโลกรัม (ราคากลาง)
21/10/59
ประมูลจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยอาคารต่าง ๆ และบริเวณโดยรอบ
โรงพยาบาลกลาง กาหนดระยะเวลา 10 เดือน (ราคากลาง)
21/10/59
ประมูลจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารอนุสรณ์ 100 ปี อาคารจอดรถใต้ดิน 4 ชั้น อาคารจอดรถ 6 ชั้น และอาคารเอื้อประชา โรงพยาบาลกลาง
ประจำปีงบประมาณ 2560
21/10/59
ประมูลซื้อระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์พร้อมเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอล 2 หัวตรวจ จำนวน 1 ระบบ (ราคากลาง)
13/10/59
ประมูลจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารโรงพยาบาลตากสิน จำนวน 3 อาคาร เดือน ธ.ค.59 - ก.ย.60
12/10/59-
21/10/59
ประมูลซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา พร้อมกล้องผู้ช่วย จำนวน 1 ชุด
10/10/59-
17/10/59
ประมูลซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัด จำนวน 1 กล้อง
05/10/59
ประมูลซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน 5 คัน (ครั้งที่ 2)
30/09/59-
07/10/59
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เป็นห้องกระตุ้นประสาทสัมผัสบริเวณ ชั้น 12 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) จำนวน 1 งาน
27/09/59-
06/10/59
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์คลินิกแพทย์ทางเลือก บริเวณชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงฯ จำนวน 1 งาน
28/09/59-
07/10/59
ประมูลจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าผุ้ป่วยและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลสิรินธร ประจำปีงบประมาณ 2560 (ราคากลาง)
26/09/59
กันยายน พ.ศ. 2559
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประกาศยกเลิกการประมูลซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน
14/09/59
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลพร้อมระบบส่งภาพแบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง
15/09/59
ประมูลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
29/08/59-
01/09/59
ประมูลซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประจำปีงบประมาณ 2560 รวม 5 ประเภท จำนวน 339 รายการ
29/08/59-
01/09/59
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 147 เครื่องและชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 147 ชุด
31/08/59
ประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย จำนวน 106 เครื่อง
30/08/59-
08/09/59
ประมูลจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 373 รายการ
08/09/59
สิงหาคม พ.ศ. 2559
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์คลินิกแพทย์ทางเลือก บริเวณชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน
(เอกสารเพิ่มเติม , ราคากลาง)
30/08/59-
06/09/59
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อและติดตั้งหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง
23/08/59
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อและติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 7 เครื่อง
23/08/59
ประมูลจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 373 รายการ
18/08/59
ประมูลซื้อตลับหมึกพิพม์ จำนวน 2 รายการ (ราคากลาง)
17/08/59-
24/08/59
ประมูลซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 350,000 ลูกบาศก์เมตร (ราคากลาง)
17/08/59-
23/08/59
ประมมูลซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน (ราคากลาง)
18/08/59-
25/08/59
ประมูลจ้างเหมาบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 502 รายการ
09/08/59-
17/08/59
ประมูลจ้างเหมาดำเนินการซักฟอกเสื้อผ้าผู้ป่วยและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2560 ประมาณ 584,000 กิโลกรัม
08/08/59-
16/08/59
ประมูลซื้อวัสดุ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 18 รายการ
04/08/59-
10/08/59
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 147 เครื่อง และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 147 ชุด
04/08/59-
15/08/59
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จำนวน 1 งาน
29/07/59-
04/08/59
กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 350,000 ลูกบาศก์เมตร (ราคากลาง)
25/07/59-
03/08/59
ประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 147 เครื่อง(ราคากลาง)
13/07/59
ประมูลซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) (รายละเอียด)
13/07/59-
26/07/59
ประกาศยกเลิกจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน 5 คัน
06/07/59
ประมูลจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซม และสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลตากสิน
ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,199 เครื่อง
05/07/59-
14/07/59
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน (Volumetric ventilator) จำนวน 11 เครื่อง
27/06/59-
01/07/59
ประมูลซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 76 เตียง
27/06/59-
01/07/59
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานของกลุ่มงานพยาธิวิทยา บริเวณชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงฯ จำนวน 1 งาน
27/06/59-
05/07/59
มิถุนายน พ.ศ. 2559
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลซื้อเตียงผ่าตัดชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เตียง (ราคากลาง)
23/06/59
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงห้องเตรียมสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับผู้ป่วยเด็ก ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง
16/06/59-
24/06/59
ประมูลซื้อเตียงผ่าตัดชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เตียง
07/06/59-
13/06/59
ประมูลซื้อและติดตั้งหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง
07/05/59-
14/06/59
ประมูลซื้อและติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 7 เครื่อง
07/05/59-
14/06/59
ประมูลซื้อเครื่องทดสอบและฝึกกำลังกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก พร้อมอุปกรณ์วัดการเหยียดและงอหลังและอุปกรณ์จำลองการทำงาน จำนวน 1 เครื่อง (ราคากลาง)
31/05/59-
06/06/59
ประมูลซื้อหม้อไอน้ำ (Boiler) ชนิด Onec Through 1.6 ตัน จำนวน 2 เครื่อง
25/05/59-
03/06/59
ประมูลซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ความดันโลหิต การหายใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 11 เครื่อง
31/05/59-
06/06/59
ประมูลซื้อเตียงผ่าตัดชนิด Electro Hydrolic ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้าพื้นที่เตียงบางส่วนสามารถเอ็กซเรย์ได้ 360 องศา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เตียง
30/05/59-
03/06/59
ประมูลซื้อเตียงผ่าตัด Surgi Graphic จำนวน 1 ชุด
30/05/59-
08/06/59
ประมูลซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์โรคต้ดหินและโรคจอตาด้วยแสงเลเซอร์สแกนแบบ spectral domian ความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด
30/05/59-
08/06/59
ประมูลซื้อระบบบริหารจัดการระบบงานผ่าตัด พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงของโรงพยาบาลเจริญกรุงฯ จำนวน 1 ระบบ
30/05/59-
03/06/59
ประมูลซื้อเครื่องวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
30/05/59-
08/06/59
พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มงานพยาธิวิทยา บริเวณชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี (ราคากลาง , เอกสารเพิ่มเติม 1 , 2 , 3 , 4 , 5)
27/05/59-
03/06/59
ประมูลซื้อเตียงผ่าตัดชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เตียง (ราคากลาง)
23/05/59-
26/05/59
ประมูลซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ (Beside monitor) จำนวน 71 เครื่อง
16/05/59-
25/05/59
ประมูลซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดและวัดความสามารถซึมผ่านก๊าซภายในปอด พร้อมตู้วัดปริมาตรความจุดปอด จำนวน 1 เครื่อง
16/05/59-
25/05/59
ประมูลซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา (Syringe pump) จำนวน 40 เครื่อง
16/05/59-
25/05/59
ประมูลซื้อเครื่องทำให้พลาสม่าแข็งตัวอย่างรวดเร็ว จำนวน 1 เครื่อง
16/05/59-
25/05/59
ประมูลซื้อชุดส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะแบบโค้งงอ ชนิดวีดิทัศน์รายละเอียดสูงเพื่อตรวจวินิจฉัยมะเร็งในระยะแรกเริ่ม จำนวน 1 ชุด
16/05/59-
25/05/59
ประมูลซื้อเครื่องตรวจความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงจากภายในหลอดเลือด พร้อมโปรแกรมแสดงการอุดตันภายใน
หลอดเลือดเป็นสีต่างๆ และโปรแกรมวัดความดันโลหิตในหลอดเลือดหัวใจ (IVUS) จำนวน 1 เครื่อง
16/05/59-
25/05/59
ประมูลซื้อชุดตรวจบันทึกติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองขณะนอนหลับด้วยระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (EEG Monitoring System) จำนวน 1 เครือง
16/05/59-
25/05/59
ประมูลซื้อเครื่องวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Recorder/Electrocardiograph) จำนวน 14 เครื่อง
16/05/59-
25/05/59
ประมูลซื้อเตียงผ่าตัดชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เตียง (ราคากลาง)
19/05/59-
ประมูลซื้อและติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 7 เครื่อง (ราคากลาง)
18/05/59-
26/05/59
ประมูลซื้อและติดตั้งหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง (ราคากลาง)
18/05/59-
26/05/59
ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารเพชรรัตน์และบ่อปรับสภาพน้ำเสียรวม ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จำนวน 1 งาน
04/05/59-
13/05/59
ประมูลซื้อเตียงผ่าตัดชนิด Electro Hydrolic ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้าพื้นที่เตียงบางส่วนสามารถเอ๊กซเรย์ได้ 360 องศา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เตียง (ราคากลาง)
10/05/59
ประมูลซื้อชุดรับและส่งผู้ป่วยไปสู่เตียงผ่าตัด จำนวน 1 ชุด
04/05/59-
13/05/59
TOR
ประกาศยกเลิกการประมูลซื้อเครื่องจัดลำดับคิว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
04/05/59
ประมูลซื้อเครื่องวิเคราะห์ภาพตัดขวางของจอประสาทตา จำนวน 1 เครื่อง
29/04/59-
10/05/59
ประมูลซื้ออุปกรณ์วิดีทัศน์สำหรับผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อ จำนวน 1 ชุด
29/04/59-
17/05/59
เมษายน พ.ศ. 2559
   
ประมูลซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมภาควัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Patient monitor) จำนวน 54 เครื่อง
25/04/59-
04/05/59
ประมูลซื้อกล้องผ่าตัดศัลยกรรมพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณและชุดฟลูออเรสซีน จำนวน 1 ชุด
25/04/59-
04/05/59
ประมูลซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อควบคุมด้วยไฟฟ้าแบบระบบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เตียง
25/04/59-
04/05/59
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Ventilator transfer) จำนวน 5 เครื่อง
25/04/59-
04/05/59
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงห้องเตรียมสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำสาหรับผู้ป่วยเด็ก ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง (ราคากลาง , เอกสารเพิ่มเติม)
22/04/59-
03/05/59
ประมูลจ้างเหมาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามโครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (ครั้งที่ 2)
11/04/59-
21/04/59
ประมูลซื้อชุดรับส่งผู้ปวยไปสู่เตียงผ่าตัด จำนวน 1 ชุด (ราคากลาง)
18/04/59-
21/04/59
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ความดันโลหิต การหายใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 11 เครื่อง (ราคากลาง)
20/04/59-
03/05/59
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง (ราคากลาง)
01/04/59-
08/04/59
ประมูลซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้อมเนื้อและเส้นประสาท จำนวน 1 เครื่อง (ราคากลาง)
05/04/59-
12/04/59
ประมูลซื้อเตียงผ่าตัด จำนวน 2 เตียง
07/04/59-
22/04/59
ประมูลซื้อชุดอุปกรณ์โครงการสำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดถ่ายภาพรังสีได้ 360 องศา ตลอดแนวกระดูกสันหลังแบบพิเศษ (Allen spine
Premium Package) จำนวน 1 ชุด
07/04/59-
20/04/59
ประมูลซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ (NIBP monitor) จำนวน 56 เครื่อง
07/04/59-
21/04/59
ประมูลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 2 ระบบ พร้อมหัวตรวจผ่านทางผนังหน้าท้องและหัวตรวจผ่านทางช่องคลอด จำนวน 4 เครื่อง
07/04/59-
18/04/59
ประมูลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสมองผ่านกล้อง จำนวน 1 ชุด
07/04/59-
19/04/59
ประมูลซื้อชุดเครื่องมือตรวจคอและกล่องเสียงด้วยท่ออ่อน จำนวน 2 ชุด
07/04/59-
22/04/59
แจ้งกำหนดวันและเวลาเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ ค.ส.ล. 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง
01/04/59
ประมูลซื้อเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (ราคากลาง)
30/03/59-
05/04/59
ประมูลซื้อชุดตรวจบันทึก ติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองขณะนอนหลับด้วยระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (ราคากลาง)
31/03/59-
07/04/59
มีนาคม พ.ศ. 2559
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดชนิดสองระนาบพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
23/03/59-
31/03/59
ประมูลซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตพร้อมศูนย์กลาง จำนวน 2 ชุด
24/03/59-
31/03/59

ประมูลซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่ร่างกายโดยอัตโนมัติชนิด 3 ทาง จำนวน 32 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง)

28/03/59-
08/04/59
แจ้งเหตุจำเป็นในการเลื่อนวันเสนอราคาประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ ค.ส.ล.8 ชั้น จำนวน 1 หลัง เลขที่ 1/2559 วันที่ 08/02/59
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการให้บริการผู้ป่วยด้วยโปรแกรม e-phis และอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย จำนวน 1 งาน (ราคากลาง)
14/03/59-
17/03/59
ประมูลซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะแบบโค้งงอได้ จำนวน 1 ชุด
07/03/59-
18/03/59
ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล จำนวน 1 งาน
08/03/59-
16/03/59
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงอาคารมหาวชิราวุธ ชั้น 10 NICU PICU NSCU คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 งาน
07/03/59-
11/03/59
ประมูลซื้อเครื่องจัดลำดับคิว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ราคากลาง)
07/03/59-
11/03/59
ประมูลจ้างเหมาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามโครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (เอกสารแนบ1เอกสารแนบ 2, เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 4ราคากลาง)
26/02/59-
04/03/59
ประมูลซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตพร้อมศูนย์กลาง จำนวน 2 ชุด
02/03/59-
07/03/59
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
   
ประมูลซื้อตู้อบเด็กทารกแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติแบบผนัง 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักได้ ถาดเอกซเรย์ ระบบควบคุมความชื้น
ระบบปรับออกซิเจน ปรับระดับสูงต่ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 ตู้
16/02/59-25/02/59
ประมูลซื้อชุดเครื่องมือและกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร จำนวน 1 เครื่อง
11/02/59-18/02/59
ประมูลซื้อเครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยก่า 300 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
15/02/59-26/02/59
ประมูลซื้อเครื่องเลเซอร์สลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง
04/02/59-12/02/59
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ ค.ส.ล. 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง
08/02/59-17/02/59
ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น และที่จอดรถใต้ดิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล จำนวน 1 งาน
08/02/59
มกราคม พ.ศ. 2559
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลจ้างเหมาทำผ้าพร้อมพิมพ์ตัวอักษรชื่อโรงพยาบาลลงบนผ้า ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 36 รายการ
28/01/59-05/02/59
ประมูลซื้อตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติแบบผนัง 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักได้ถาดเอกซเรย์ ระบบควบคุมความชื้น
ระบบปรับออกซิเจน ปรับระดับสูงต่ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 ตู้
18/01/59-22/01/59
ประมูลซื้อเครื่องตรวจทวารหนักคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด
18/01/59-27/01/59
ประมูลซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง (E.M.S) จำนวน 6 คัน
11/01/59-15/01/59
ประมูลซื้อกล้องบรรจุเครื่องมือผ่าตัดเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 100 ชุด
12/01/59-18/01/59
ประมูลจ้างเหมาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามโครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (เอกสารแนบ1, เอกสารแนบ 2, เอกสารแนบ 3, เอกสารแนบ 4, ราคากลาง)
12/01/59-19/01/59
ประมูลซื้อชุดกล้องส่องและผ่าตัดในข้อพร้อมที่จับยึดแขนและข้อศอกและเครื่องจี้ใต้น้ำ จำนวน 1 ชุด
05/01/59-11/01/59
ประมูลซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน 5 คัน
06/01/59-12/01/59
ธันวาคม พ.ศ. 2558
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติม จำนวน 13 รายการ
21/12/58-05/01/59
ประมูลซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง 16/12/58-21/12/58 ประกาศ TOR
ประมูลจัดซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ระบบมือหมุนปรับ 3 ระดับ จำนวน 144 เตียง 15/12/58-18/12/58 ประกาศ TOR
ประมูลจ้างเหมาบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 483 รายการ
08/12/58-11/12/58
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูงพร้อมการันตีปริมาตรอากาศชนิดดั้งเดิมแบบควบคุมความดัน จำนวน 2 เครื่อง
08/12/58-11/12/58
ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลฯ
08/12/58
ประมูลซื้อตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติพร้อมระบบชั่งน้ำหนักและปรับสูงต่ำ จำนวน 9 ตู้
14/12/58-18/12/58
ประมูลซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก จำนวน 1 เครื่อง
14/12/58-18/12/58
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ 99 ห้อง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลฯ (ครั้งที่ 3)
14/12/58-18/12/58
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิด 2 หัวตรวจ กำลังไม่น้อยกว่า 65 kw พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
08/12/58-11/12/58
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำบริการผู้ป่วยนอก ชาย-หญิง และห้องน้ำคนพิการ ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี, ชั้น 1,2,3,4 อาคาร
72 พรรษามหาราชินี อาคาร 2 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (กายภาพบำบัด) จำนวน 1 งาน (ราคากลาง)
03/12/58-11/12/58
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบวัดสมรรถภาพทางการหายใจของผู้ป่วย จนำวน 8 เครื่อง
(ราคากลาง)
09/12/58-15/12/58
ประมูลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดช่องท้องโดยวิธีผ่านกล้องระบบสัญญาณภาพ 3 มิติ ให้ภาพระเอียดสูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
01/12/58-11/12/58
ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง (E.M.S) จำนวน 6 คัน
26/11/58
ประมูลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 4 ชุด
30/11/58-04/12/58
ประมูลซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน พร้อมเครื่องช่วยหายใจมีส่วนแสดงข้อมูลการหายใจ ค่าก๊าซดมยาสลบและปริมาณยาสลบ
จำนวน 2 เครื่อง (ราคากลาง)
30/11/58-04/12/58
ประมูลซื้อเครื่องมือเจาะตัดกระดูกขับเคลื่อนด้วยแก๊สไนโตรเจนสำหรับผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 ชุด
01/12/58-09/12/58
ประมูลซื้อชุดประมวลสัญญาณวีดีทัศน์สำหรับการส่งกล้องทางเดินอาหารรองรับระบบคลื่นแสงตรวจแยกรอยโรค
พร้อมจอแสดงภาพรายละเอียดสูง และชุดโปรแกรมรายงานผลการส่องกล้อง จำนวน 1 ชุด
30/11/58-08/12/58
ประมูลซื้อเครื่องส่องตรวจรักษาและผ่าตัดช่องจมูก หู คอ และกล่องเสียง จำนวน 1 ชุด
30/11/58-08/12/58
ประมูลซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติภายในลูกตาทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังของลูกตาและวัดความยาวลูกตา
ด้วยคลื่นเสียงความถี่ จำนวน 1 เครื่อง
30/11/58-08/12/58
ประมูลซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
30/11/58-08/12/58
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยฟอร์มัลดีไฮด์ 2% ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร
จำนวน 1 เครื่อง
26/11/58-09/12/58
ประมูลซื้อเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้าโครงสร้างสแตนเลส จำนวน 60 เตียง (ราคากลาง)
24/11/58-30/11/58
ประมูลซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นแก่ทารกขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ชนิดปรับแรงดันอากาศเข้า-ออก ภายในปอดและเครื่องผสมอากาศมีถาดเอกซเรย์ในตัว และมีเครื่องวัดออกซิเจนภายในเลือด โดยสามารถปรับระดับสูงต่ำและเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 4 เครื่อง
19/11/58-27/11/58
ประมูลซื้อตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติแบบผนัง 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักได้ถาดเอกซเรย์ ระบบควบคุมความชื้น ระบบปรับออกซิเจน ปรับระดับสูงต่ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 ตู้
19/11/58-27/11/58
ประมูลซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบเซลล์ภาพ 2 มิติ จำนวน 1 เครื่อง
19/11/58-27/11/58
ประมูลซื้อเครื่องเตรียมหลอดตัวอย่างและติดบาร์โค้ดโดยอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
19/11/58-27/11/58
ประมูลซื้อเครื่องช่วยการทำงานของหัวใจและปอด จำนวน 1 เครื่อง
17/11/58-23/11/58
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของปอด และ
ระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติในผู้ใหญ่ จำนวน 5 เครื่อง
18/11/58-24/11/58
ประมูลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบดิจิตอลประสิทธิภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
17/11/58-24/11/58
ประมูลซื้อเครื่องทำน้ำเย็น และหอผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูง ในอาคารควบคุมภาครัฐ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
13/11/58-18/11/58
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในเครื่อง จำนวน 15 เครื่อง (ราคากลาง)
12/11/58-19/11/58
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำบริการผู้ป่วยนอกชาย-หญิง และห้องน้ำคนพิการ ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ 20 ปี, ชั้นใต้ดิน ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี,
อาคาร 2 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (กายภาพบำบัด) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน
(ราคากลาง, เอกสารเพิ่มเติม 1, 2, 3, 4, 5, 6)
16/11/58-20/11/58
ประมูลจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ธ.ค.58 - ก.ย.59) จำนวน 268 รายการ
11/11/58-16/11/58
ประมูลซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 11/11/58 ประกาศ TOR
ประมูลซื้อชุดประมวลสัญญาณวิดีทัศน์สำหรับการส่องกล้องทางเดินอาหารรองรับระบบคลื่นแสง
ตรวจแยกรอยโรคพร้อมจอแสดงภาพรายละเอียดสูง และชุดโปรแกรมรายงานผลการส่องกล้อง จำนวน 1 ชุด
11/11/58 ประกาศ TOR
ประมูลซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติภายในลูกตาทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังของลูกตา
และวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง
11/11/58 ประกาศ TOR
ประมูลซื้อเครื่องส่องตรวจรักษาและผ่าตัดช่องจมูก หู คอ และกล่องเสียง จำนวน 1 ชุด (เอกสารเพิ่มเติม)
10/11/58
ประมูลซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกขับเคลื่อนด้วยแก๊สไนโตรเจนสำหรับผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 ชุด (เอกสารเพิ่มเติม)
10/11/58
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของปอด และระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติในผู้ใหญ่ จำนวน 5 เครื่อง (ราคากลาง)
10/11/58-13/11/58
ประมูลจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล จำนวน 1 เครื่อง
(เอกสารเพิ่มเติม)
06/11/58-12/11/58 ประกาศ TOR
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานธนาคารเลือดและห้องให้คำปรึกษาสุขภาพ บริเวณชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี
ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน (เอกสารเพิ่มเติม)
06/11/58-12/11/58 ประกาศ TOR
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงระบบแก๊สทางการแพทย์ ระยะที่ 2 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 05/11/58-11/11/58 ประกาศ TOR
ประมูลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเตียงผ่าตัดปรับเลื่อนในแนวราบด้วยไฟฟ้าสำหรับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง 04/11/58-12/11/58 TOR
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กทารกแรกเกิดก่อนกำหนดชนิดความถี่สูง และชนิดควบคุมแรงดัน
จำนวน 2 เครื่อง
04/11/58-12/11/58 TOR
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ ค.ส.ล. 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง (ราคากลาง) 05/11/58-17/11/58 TOR
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์ ซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้สำหรับการตรวจหลอดเลือด จำนวน 1 ชุด
03/11/58-11/11/58
ประมูลจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพื้นที่อาคารโรงพยาบาลตากสิน จำนวน 3 อาคาร 03/11/58-09/11/58 TOR
ประมูลซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก้สไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง
05/11/58
ประมูลจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 165 รายการ (ราคากลาง)
02/11/58
ประมูลจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยอาคาร บริเวณลานจอดรถยนต์(อาคารลิเวอร์ บราเธอร์เดิม)และอาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน (ราคากลาง)
28/10/58-04/11/58
ประมูลจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคาร จำนวน 2 อาคาร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ราคากลาง)
28/10/58-04/11/58
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
พร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในเครื่อง จำนวน 14 เครื่อง (ราคากลาง)
02/11/58-04/11/58
ตุลาคม พ.ศ. 2558
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ชนิดไม่มีตู้ครอบเก็บเสียงขนาด 500 KVA 400 KW (Prime POWER) พร้อมติดตั้ง
26/10/58-30/10/58
ประมูลซื้อชุดเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องแม่นยำของลำรังสี จำนวน 1 ชุด
26/10/58-30/10/58
ประมูลซื้อระบบศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน 1 ชุด
22/10/58-30/10/58
ประมูลซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประจำปีงบประมาณ 2559 รวม 5 ประเภท จำนวน 426 รายการ
26/11/58-30/11/58
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในตัวเครื่อง จำนวน 7 เครื่อง(ราคากลาง)
19/10/58-29/10/58
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล จำนวน 1 เครื่อง (ราคากลาง)
20/10/58-28/10/58
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระยะที่ 1 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จำนวน 1 งาน
13/10/58-19/10/58
ประมูลซื้อระบบศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน 1 ชุด (ราคากลาง)
12/10/58
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานธนาคารเลือดและห้องให้คำปรึกษาสุขภาพ บริเวณชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน (ราคากลาง , ปร 5 (ก), ปร 5 (ข), ปร 6, ปร.4 (พ), สรุปรวม ปร.4, ส่วนที่ 1 (กลุ่มที่ 1), ส่วนที่ 1 (กลุ่มที่ 2), ส่วนที่ 2 (ซื้อ) , ส่วนที่ 3 พิเศษ
13/10/58-19/10/58
ประมูลจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคาร จำนวน 2 อาคาร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2559
13/10/58-19/10/58

งานจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยอาคาร บริเวณลานจอดรถยนต์ (อาคารลิเวอร์ บราเธอร์เดิม) และอาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จํานวน 1 งาน (เอกสารเพิ่มเติม)

12/10/58-16/10/58
ประมูลจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพื้นที่อาคารโรงพยาบาลสิรินธร ประจำปีงบประมาณ 2559 รวมระยะเวลา 11 เดือน 06/10/58-12/10/58
ประมูลซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วน และกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ภาพรายละเอียดสูง พร้อมชุดประมวลสัญญาณวิดีทัศน์ และมีระบบปรับคลื่นแสงเพื่อตรวจแยกรอยโรค 1 ชุด 05/10/58-19/10/58
ประมูลซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประจําปีงบประมาณ 2559 รวม 5 ประเภท จํานวน 426 รายการ (ราคากลาง)
บัญชีกลางปี 2559-ของแห้ง
บัญชีกลางปี 2559-เครื่องปรุง
บัญชีกลางปี 2559-เนื้อสัตว์
บัญชีกลางปี 2559-ผักสด
บัญชีกลางปี 2559-อาหารหวาน
30/09/58-07/10/58
กันยายน พ.ศ. 2558
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของปอด
และระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติสำหรับทารกแรกเกิดถึงเด็กโต จำนวน 2 เครื่อง (ราคากลาง)
22/09/58-28/09/58
ประมูลจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพื้นที่อาคารโรงพยาบาลสิรินธร ประจำปีงบประมาณ 2559
22/09/58
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล กำลังไม่น้อยกว่า 40 kW จำนวน 1 ชุด
15/09/58-29/09/58
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย (Fire Alam System : FAS)
07/09/58-11/09/58
ประมูลจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารอนุสรณ์ 100 ปี อาคารจอดรถใต้ดิน 4 ชั้น อาคารจอดรถ 6 ชั้นและอาคารเอื้อประชา
โรงพยาบาลกลาง ประจำปีงบประมาณ 2559
10/09/58-15/09/58
ประมูลจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าผู้ป่วยและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลสิรินธร ประจำปีงบประมาณ 2559
10/09/58-16/09/58
ประมูลจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารต่างๆและบริเวณโดยรอบ โรงพยาบาลกลาง ปีงบประมาณ 2559
09/09/58-14/09/58
ประมูลจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าผู้ป่วยและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลกลาง
จำนวน 584,000 กิโลกรัม กำหนดระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
08/09/58-11/09/58
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ 99 ห้อง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
31/08/58-04/09/58
ประมูลจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าผู้ป่วยและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลสิรินธร
จำนวน 366,000 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ 2559 (ราคากลาง)
04/09/58
สิงหาคม พ.ศ. 2558
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลซื้อชุดกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ ระบบวิดีทัศน์ ชนิดรายละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด
25/08/58-04/09/58
ประมูลซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประจำปีงบประมาณ 2559 รวม 5 ประเภท จำนวน 370 รายการ
21/08/58-28/08/58
ประมูลจ้างงานปรับปรุงแผนกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลสิรินธร (ครั้งที่ 2)
25/08/58
ประมูลจ้างเหมาบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 173 รายการ
13/08/58-21/08/58
ประมูลซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดรายละเอียดภาพสูง จำนวน 1 ชุด
11/08/58-18/08/58
ประมูลซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 340,000 ลูกบาศก์เมตร
13/08/58-21/08/58
ประมูลซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 350,000 ลูกบาศก์เมตร‏
03/08/58-07/08/58
ประมูลงานปรับปรุงแผนกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลสิรินธร (ครั้งที่ี 2) (ราคากลาง)
07/08/58
ประมูลซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 340,000 ลูกบาศก์เมตร‏ (ราคากลาง)
04/08/58
ประมูลซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมหัวจ่ายก๊าซและเต้ารับปลั๊กเสียบไฟฟ้าชนิดติดตั้งเพดาน แบบคานรางเลื่อน จำนวน 1 ชุด
28/07/58-10/08/58
กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลซื้อชุดกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ระบบวีดีทัศน์ชนิดรายละเอียดสูงพร้อมชุดประมวลสัญญาณวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง
21/07/58-03/08/58
ประมูลจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น และที่จอดรถใต้ดิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและ
วชิรพยาบาล จำนวน 1 งาน
20/07/58-27/07/58
ประมูลจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและ
วชิรพยาบาล จำนวน 1 งาน
20/07/58-27/07/58
ประมูลจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น สำหรับโภชนาการและหน่วยสนับสนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและ
วชิรพยาบาล จำนวน 1 งาน
20/07/58-27/07/58
ประมูลจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและ
วชิรพยาบาล จำนวน 1 งาน
20/07/58-27/07/58
ประมูลจ้างเหมาดำเนินการซักฟอกเสื้อผ้าของผู้ป่วยและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โรงพยาบาลตากสิน
ประจำปีงบประมาณ 2559
17/07/58-28/07/58
ประมูลซื้อตลับหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 3 รายการ
20/07/58-04/08/58
ประมูลซื้อเครื่องเตรียมหลอดตัวอย่างและติดบาร์โค้ดโดยอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
17/07/58-27/07/58
ประมูลซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง (E.M.S) จำนวน 6 คัน
17/07/58-22/07/58
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์วินิฉัยครบชุด จำนวน 1 ชุด
10/07/58-16/07/58
ประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฏหมาย จำนวน 222 เครื่อง (ราคากลาง)
10/07/58-16/07/58
ประมูลซื้อเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 570 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง
14/07/58-17/07/58
ประมูลซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมการติดตั้ง สำหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศ จำนวน 3 รายการ
14/07/58-17/07/58
ประมูลซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
07/07/58-13/07/58
ประมูลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง
08/07/58-17/07/58
ประมูลซื้อเตียงผ่าตัดไฟฟ้าสำหรับการผ่าตัดทางระบบประสาท จำนวน 1 เตียง
03/07/58-14/07/58
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจแบบเคลื่อนที่ชนิด C-ARM จำนวน 1 ชุด
02/07/58-13/07/58
ประมูลจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซมและสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ของศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลตากสิน ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2,173 เครื่อง
03/07/58-13/07/58
ประมูลซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 340,000 ลูกบาศก์เมตร
03/07/58-14/07/58
ประมูลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่อนเสียงความถี่สูง ชนิดสี (Utrasound) จำนวน 1 เครื่อง
02/07/58-09/07/58
ประมูลจ้างเหมาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามโครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิ
นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
30/06/58-07/07/58
ประมูลซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 9 คัน (ครั้งที่ 2)
02/07/58-09/07/58
ประมูลซื้อเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 570 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง
30/06/58
มิถุนายน พ.ศ. 2558
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลจัดซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก จํานวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) (ราคากลาง)
29/06/58-03/07/58
ประมูลซื้อโคมไฟผ่าตัดแบบแอลอีดีชนิดแขวนเพดานแบบโคมคู่ จำนวน 3 โคม
25/06/58-06/07/58
ประมูลซื้อชุดควบคุมศูนย์กลางระบบติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย พร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพข้างเตียง 8 เตียง มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการรักษา จำนวน 1 ชุด (ราคากลาง)
24/06/58-01/07/58
ประมูลซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
24/06/58-02/07/58
ประมูลซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 570 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง (ราคากลาง) 23/06/58
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ระบบดิจิตอลประสิทธิภาพสูง กำลังไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
11/06/58-19/06/58
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก จำนวน 1 เครื่อง
18/06/58
ประมูลจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 165 รายการ
03/06/58-10/06/58
ประมูลซื้อชุดติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
04/06/58-09/06/58
ประมูลจัดซื้อชุดควบคุมศูนย์กลางระบบติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย พร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพข้างเตียง 8 เตียง มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการรักษา จำนวน 1 ชุด
05/06/58-11/06/58
พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลจ้างเหมาทำผ้าพร้อมพิมพ์ตัวอักษรชื่อโรงพยาบาลลงบนผ้าประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 37 รายการ
26/05/58-06/06/58
ประมูลซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน 1 คัน
26/05/58-29/05/58
ประมูลซื้อเครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 570 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
27/05/58-03/06/58
ประมูลจ้างเหมาตัดเย็บชุดผู้ป่วยและผ้าสำหรับใช้ในการพยาบาล จำนวน 70 รายการ
07/05/58-19/05/58
ประมูลจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัตร จำนวน 145 รายการ
11/05/58
ยกเลิกประกาศประมูลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ระบบ Full Digital จำนวน 1 เครื่อง
29/04/58
 
เมษายน พ.ศ. 2558
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 9 คัน
22/04/58
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 5 เครื่อง
23/04/58
ประมูลซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนพร้อมเครื่องช่วยหายใจ มีส่วนแสดงข้อมูลการหายใจและค่าก๊าซดมยาสลบ จำนวน 3 เครื่อง
22/04/58-06/05/58
ประมูลซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก จำนวน 1 เครื่อง (ราคากลาง)
21/04/58-24/04/58
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงแผนกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลสิรินธร
10/04/58-27/04/58
ประมูลซื้อชุดสว่านไฟฟ้าสำหรับกรอกระดูกหูและเนื้อเยื่อในโพรงจมูก จำนวน 3 ชุด
09/04/58-23/04/58
ประมูลซื้อยูนิตทันตกรรมอิเล็กทรอนิค ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอ แบบ LED จำนวน 4 ชุด
02/04/58-17/04/58
จัดซื้อเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้าระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 570 ลิตร
ชนิด 2 ประตู จานวน 1 เครื่อง (ราคากลาง)
03/04/58
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจตาเห็นภาพสามมิติ ชนิดปรับลำแสงได้ จำนวน 1 เครื่อง
04/04/58-22/04/58
ประมูลซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์ชนิดลำแสงสีเขียวความยาวคลื่นแสง 532 จำนวน 1 เครื่อง
01/04/58-08/04/58
ประมูลซื้อระบบบริหารจัดการเอกสารภาพทางการแพทย์(เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งาน)
01/04/58-10/04/58
ประมูลชุดติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
01/04/58-09/04/58
มีนาคม พ.ศ. 2558
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง จำนวน 97 เครื่อง
24/03/58-02/04/58
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล 2 หัวตรวจ พร้อมอุปกรณ์และระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมเครือข่าย
และอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอลชนิดร่วมกับเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด
25/03/58-17/04/58
ประมูลซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง) 25/03/58
ประมูลซื้อกล้องส่องตรวจโพรงจมูกและโพรงอากาศพร้อมอุปกรณ์และชุดประมวลสัญญาณภาพวิดีทัศน์ รวมทั้งเครื่องผ่าตัดรักษาโรคในโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด จำนวน 1 ชุด
20/03/58-30/03/58
ประมูลซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางจอประสาทด้วยระบบ Spectral Domain OCT จำนวน 1 เครื่อง (ราคากลาง)
18/03/58-25/03/58
ประมูลจ้างงานปรับปรุงแผนกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลสิรินธร (ราคากลาง)
30/03/58-02/04/58
ประมูลซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก จำนวน 1 เครื่อง
18/03/58-24/03/58
ประมูลซื้อชุดสว่านไฟฟ้าสำาหรับกรอกระดูกหูและเนื้อเยื่อในโพรงจมูก จำานวน 3 ชุด (เอกสารเพิ่มเติม)
06/03/58-12/03/58
ประมูลซื้อยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิค ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอ แบบ LED จำนวน 4 ชุด (ราคากลาง)
11/03/58-16/03/58
ประมูลซื้อเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
12/03/58-17/03/58
ประมูลซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาทพร้อมชุดวิเคราะห์การสั่นและรีเฟล็ก จำนวน 1 เครื่อง
10/03/58-13/03/58
ประมูลซื้อเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
10/03/58-16/03/58
ประมูลซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้ำ (water cooled centrifugal chiller) ขนาด 400 ตัน
จำนวน 1 เครื่อง
10/03/58-17/03/58
ประมูลซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน 4 ชุด
06/03/58
ประมูลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ระบบ full digital จำนวน 1 เครื่อง (ราคากลาง)
05/03/58-10/03/58
ประมูลซื้อกล้องส่องตรวจโพรงจมูกและโพรงอากาศพร้อมอุปกรณ์และชุดประมวลสัญญาณภาพวิดีทัศน์
รวมทั้งเครื่องผ่าตัดรักษาโรคในโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด จานวน 1 ชุด (ราคากลาง,เอกสารเพิ่มเติม)
05/03/58-11/03/58
ประมูลซื้อเครื่องตัดกระจกตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้เลเซอร์ความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด
02/03/58-12/03/58
ประมูลซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 9 คัน
03/03/58-11/03/58
ประมูลซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงรบบเซลล์ภาพ 2 มิติ พร้อมชุดประมวลผลความเร็วสูง
และระบบจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง
24/02/58-06/03/58
ประมูลซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดรายละเอียดภาพสูง จำนวน 1 ชุด (ราคากลาง)
02/03/58
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดรายละเอียดสูง จานวน 1 ชุด (ราคากลาง)
25/02/58
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพเปลี่ยนแปลงของปอด
สำหรับทารกแรกเกิดถึงเด็กโต จำนวน 2 เครื่อง (ราคากลาง)
11/02/58-18/02/58
ประมูลซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางจอประสาทตา ด้วยระบบ Spectral Domain OCT จำนวน 1 เครื่อง (ราคากลาง)
13/02/58-19/02/58
ประมูลซื้อกล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้า จำนวน 1 เครื่อง
10/02/58-18/02/58
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมพร้อมจอระบบดิจิตอลและชุดตัดชิ้นเนื้อ จำนวน 1 ชุด(ราคากลาง)
11/02/58-18/02/58
ประมูลซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน 1 คัน
06/02/58-17/02/58
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์วินิจฉัยครบชุด จำนวน 1 ชุด
30/01/58-11/02/58
ประมูลซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวิดีทัศน์ แบบ Linear Scan พร้อมเครื่อง
ตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
30/01/58-05/02/58
ประมูลซื้อเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (ราคากลาง)
03/02/58-05/02/58
มกราคม พ.ศ. 2558
ระยะเวลา
DOWNLOAD
เครื่องเอกซเรย์เต้านมพร้อมจอระบบดิจิตอลและ ชุดตัดชิ้นเนื้อ จำนวน 1 ชุด (ราคากลาง)
30/01/58-05/02/58
ประมูลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ประมวลผลสร้างภาพด้วยระบบการจัดลำคลื่นดิจิตัล จำนวน 2 เครื่อง 26/01/58-30/01/58
กล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้า จำนวน 1 เครื่อง (เงื่อนไขอื่นๆ) 19/01/58-23/01/58 ประกาศ TOR
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ ความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพเปลี่ยนแปลงของปอดส าหรับทารกแรกเกิดถึงเด็กโต จ านวน 2 เครื่อง (ราคากลาง)
19/01/58-22/01/58
ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ
12/01/58-20/01/58
ประมูลซื้อชุดกล้องผ่าตัดภายในช่องอกระบบวิดีทัศน์ พร้อมชุดประมวดสัญญาณชนิดวิดีทัศน์รองรับภาพความ
ละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด
12/01/58-16/01/58
ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง อาคาร 6 ชั้น สำหรับโภชนาการและหน่วยสนับสนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรุงเทพมหานครฯ จำนวน 1 งาน
12/01/58-20/01/58
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ
12/01/58-20/01/58
ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น และที่จอดรถใต้ดิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ
21/01/58-21/01/58
ประมูลซื้อเครื่องเลเซอร์สลายนิ่วระบบปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง
12/01/58-16/01/58
ประมูลจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของปอด จำนวน 2 เครื่อง
09/01/58-16/01/58
ประมูลซื้อชุดกล้องผ่าตัดภายในช่องท้องสำหรับเด็กระบบวีดีทัศน์ พร้อมชุดประมวลสัญญานชนิดวีดิทัศน์ รองรับ
ภาพความละเอีดดสูง จำนวน 1 ชุด
09/01/58-16/01/58
ประมูลจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีประมวลผลสร้างภาพ
ด้วยระบบกาจัดลำคลื่นดิจิตัล จำนวน 2 เครื่อง (ราคากลาง)
12/01/58-16/01/58
ประมูลซื้อเครื่องช่วยการทำงานของหัวใจและปอด จำนวน 1 เครื่อง
07/01/58-13/01/58
ธันวาคม พ.ศ. 2557
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง (ราคากลาง)
24/12/57-30/12/57
ประมูลซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ (เอกสารแนบ 1 , 2 , 3 , 4 ,ราคากลาง)
25/12/57-09/01/58
ประมูลซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวิดีทัศน์ แบบ Linear Scan พร้อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด (เพิ่มเติม)
24/12/57-30/12/57
ประมูลซื้อระบบรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) พร้อมโปรแกรมประมวลผลการตรวจระดับสูง ระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยา ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์รับภาพรังสีเป็นดิจิตอล จำนวน 1 ชุด (เงื่อนไขอื่นๆ)
15/12/57-26/12/57
ประมูลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสมองผ่านกล้อง จำนวน 1 ชุด
04/12/57-15/12/57
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 44 ตัว
26/11/57-04/12/57
ประมูลจ้างเหมาทำผ้าพร้อมพิมพ์ตัวอักษรชื่อโรงพยาบาลลงบนผ้าประจำีปีงบประมาณ 2557 จำนวน
34 รายการ
21/11/57-03/12/57
ประมูลซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน 8 คัน
21/11/57-03/12/57
ประมุลซื้อเครื่องมือผ่าตัดประกอบเลเซอร์สำหรับ หู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
21/11/57-28/11/57
ประมูลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง
14/11/57-21/11/57
ประมูลจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพื้นที่อาคารโรงพยาบาลตากสิน จำนวน 3 อาคาร 06/11/57-13/11/57
ประมูลจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าผู้ป่วยและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของ
โรงพยาบาลสิรินธร
30/10/57-05/11/57
ประมูลจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยอาคาร บริเวณลานจอดรถยนต์(อาคารลิเวอร์ บราเธอร์
เดิม) และอาคาร 72 พรรษามหาราชินี ของโรงพยาบาลเจริญกรุงฯ (ราคากลาง)
05/11/57-10/11/57
ประมูลซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 300,000 ลูกบาศก์เมตร
29/10/57-07/11/57
ตุลาคม พ.ศ. 2557
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคาร จำนวน 2 อาคาร (ราคากลาง)
27/10/57-31/10/57
ประมูลซื้อเตียงผ่าตัดสมองและระบบประสาทควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
20/10/57-24/10/57
ประมูลซื้อเครื่องมือผ่าตัดเลเซอร์สำหรับหู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด
27/10/57-31/10/57
ประมูลงานจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยอาคาร บริเวณลานจอดรถยนต์
(อาคารลิเวอร์ บราเธอร์เดิม) และอาคาร 72 พรรษามหาราชินี (download เอกสารอื่นๆ 1 , 2)
20/10/57-24/10/57
ประมูลซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประจำปีงบประมาณ 2558 รวม 5 ประเภท จำนวน 446 รายการ
13/10/57-17/10/57
กันยายน พ.ศ. 2557
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลจ้างเหมาดำเนินการซักฟอกเสื้อผ้าของผู้ป่วยและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
โรงพยาบาลกลาง จำนวน 584,000 กิโลกรัม
11/09/57-16/09/57
ประมูลจ้างดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยอาคารต่างๆ และบริเวณโดยรอบ โรงพยาบาลกลาง
มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่ 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58
11/09/57-15/09/57
ประมูลจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารอนุสรณ์ 100 ปี อาคารจอดรถใต้ดิน 4 ชั้น อาคารจอดรถ 6 ชั้น
และอาคารเอื้อประชา โรงพยาบาลกลาง มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน
15/09/57-18/09/57

ประมูลจ้างดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยอาคารต่างๆ และบริเวณโดยรอบ โรงพยาบาลกลาง
มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่ 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58

15/09/57-18/09/57
ประมูลจ้างเหมาดำเนินการซักฟอกเสื้อผ้าของผู้ป่วยและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
โรงพยาบาลกลาง จำนวน 584,000 กิโลกรัม มีำกำหนดระยะเวลา 12 เดือน
15/09/57-18/09/57
ประมูลจ้างเหมาบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 171 รายการ
12/09/57-18/09/57
ประมูลจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อม CD-ROM ชุดติดตั้ง จำานวน 156 เครื่อง
16/09/57-22/09/57
ประมูลจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารโรงพยาบาลตากสิน จำนวน 3 อาคาร (ราคากลาง)
16/09/57-22/09/57
ประมูลจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างตำแหน่งต่างๆของสวนราชการในสังกัดสำนัำกการแพทย์ ประจำปี
งบประมาณ 2557 (ราคากลาง)
15/09/57-22/09/57
ประมูลจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ (ราคากลาง)
02/09/57-08/09/57
ประมูลจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ (ราคากลาง)
02/09/57-05/09/57

ประมูลซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 300,000 ลูกบาศก์เมตร
- ราคากลาง
- หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ (ประมูลซื้อ)
- แบบใบยื่นข้อเสนอ (ประมูลซื้อ)

02/09/57-09/09/57
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของ
ส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ รวม 10 แห่ง (ราคากลาง)
08/09/57-16/09/57
ประมูลซื้อเครื่องมือผ่าตัดด้วยกล้องส่องข้อ (ARTHRO SCOPE) จำนวน 1 ชุด
27/08/57-02/09/57
ประมูลซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประจำปีงบประมาณ 2558 รวม 5 ประเภท จำนวน 368 รายการ
28/08/57-05/09/57

การจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประจำปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 ถึงพฤศจิกายน 2557)(วิธีพิเศษ)
- บัญชีกลางปี 2558

- บัญชีกลางปี 2558_ของแห้ง
- บัญชีกลางปี 2558_เครื่องปรุง
- บัญชีกลางปี 2558_เนื้องสัตว์
- บัญชีกลางปี 2558_ผักสด
- บัญชีกลางปี 2558_อาหารหวาน
- ราคากลาง

วัสดุเครื่องบริโภคประจำปีงบประมาณ 2558 (ธันวาคม 2557 ถึงกันยายน 2558)
- บัญชีกลางปี 2558_ของแห้ง
- บัญชีกลางปี 2558_เครื่องปรุง
- บัญชีกลางปี 2558_เนื้องสัตว์
- บัญชีกลางปี 2558_ผักสด
- บัญชีกลางปี 2558_อาหารหวาน
- ราคากลาง
28/08/57-05/09/57
สิงหาคม พ.ศ. 2557
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์โดยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
18/08/57-25/08/57
 
ประมูลซื้อตลับหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น MLT-D205E จำนวน 700 กล่อง
18/08/57-25/08/57
ประมูลจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซม และสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของ
ศูนย์เครื่องมือแพทย์
18/08/57-25/08/57
ประมูลซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ (ราคากลาง)
13/08/57-21/08/57
ประมูลซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 350,000 ลูกบาศก์เมตร (ราคากลาง)
13/08/57-21/08/57
การประมูลจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างตำแหน่งต่างๆ ของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์
ประจำปีงบประมาณ 2557 ( ราคากลาง , เอกสาร1 , เอกสาร2 )
13/08/57-20/08/57
กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ครั้งที่3)
18/07/57-24/07/57
 
ประมูลซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ พร้อมระบบ ซีลเส้นเลือดและอุปกรณ จำนวน 2 เครื่อง
(ราคากลาง)
15/07/57-21/07/57 ประกาศ TOR
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ชั้น 1 อาคารเอื้อประชา
โรงพยาบาลกลาง
03/07/57-22/07/57
มิถุนายน พ.ศ. 2557
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลซื้อเครื่องมือผ่าตัดด้วยกล้องส่องข้อ ( ARTHRO ขอบเขต)   จำนวน 1 ชุด
26/06/57-03/07/57
ประมูลซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ
23/06/57-26/06/57
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ครั้งที่ 2)
19/06/57-27/06/57
ประมูลซื้อเครื่องเตรียมสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
10/06/57-24/06/57
 
ประมูลซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน 8 คัน 10/06/57-17/06/57  
พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลซื้อชุดประมวลภาพสัญญาณวิดีทัศน์ ชนิดรายละเอียดสูงสำหรับกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร
ใช้กับระบบกล้องส่องทางเดินอาหารเดิม จำนวน 1 เครื่อง
27/05/57-30/05/57
 
ประมูลซื้อเครื่องเตรียมหลอดตัวอย่างและติดบาร์โค้ตอัตโนมัติพร้อมโต๊ะเจาะเลือดแบบสายพานอัตโนมัติ
จำนวน 1 ชุด
14/05/57-22/05/57  
ประมูลซื้อกล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา จำนวน 45 ตัว 22/05/57-27/05/57  
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด 14/05/57-22/05/57  
ประมูลซื้อเครื่องช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง 06/05/57-14/05/57  
เมษายน พ.ศ. 2557
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) จำนวน 6 คัน 29/04/57-14/05/57  
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3) 23/04/57-30/04/57  
ประมูลซื้อรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนใช้งาน (ครั้งที่ 2) 03/04/57-11/04/57  
ประมูลจ้างเหมาติดตั้งตะแกรงกันตกช่องระบายอากาศอาคารจอดรถใต้ดิน โรงพยาบาลกลาง จำนวน
1 งาน
04/04/57-30/04/57
ประมูลซื้อเครื่องตัดกระจกตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้เลเซอร์ ความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด
04/04/57-18/04/57
มีนาคม พ.ศ. 2557
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในและหัวใจด้วยคลื่นเีสียงความถี่สูงชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Portable
Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง
24/03/57-28/03/57
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
(ราคากลาง , เอกสารอื่นๆ 1 , 2 )
20/03/57-25/03/57
ประมูลซื้อซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนพร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 8 เครื่อง(ราคากลาง,อื่นๆ)
20/03/57-26/03/57
ประมูลซื้อเครื่องเลเซอร์สลายนิ่ว จำนวน 1 ชุด (ราคากลาง , อื่นๆ)
11/03/57-21/03/57
ประมูลซื้อเครื่องเฝ้าระวังติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมแผนภาพติดตามการทำงานภาวะหัวใจขาด
เลือด สามารถวัดความดันโลหิต ทั้งภายในและภายนอกวัดค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ความถิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิ อัตราการหายใจ จำนวน 7 เครื่อง
10/03/57-14/03/57
ประมูลซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์พร้อมผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่่สูงพร้อม
อุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง
07/03/57-14/03/57
ประมูลซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนใช้งาน
11/03/57-17/03/57
ประมู,ซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นและกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ
่ภาพรายละเอียดสูงพร้อมชุดประมวลสัญญาณวิดีทัศน์และมีระบบปรับคลื่นแสงเพื่อตรวจแยกรอยโรค จำนวน 1 ชุด
07/03/57-14/03/57
 
ประมูลซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิดสี (ครั้งที่3)
03/03/57-07/03/57
ประมูลซื้อชุดตรวจวัดสายตาปรับระดับด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
05/03/57-12/03/57
ประมูลซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตา ด3วยลำแสงเลเซอร ชนิดลำแสงสีเขียวพร3อมอุปกรณ
(ราคากลาง , เอกสารแนบท้าย 1 , 2)
06/03/57-13/03/57
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ระยะเวลา
DOWNLOAD
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอก
การหายใจ ขนาดจอภาพ ไม่น้อยกว่า 10.4 นิ้ว จำนวน 14 เครื่อง
24/02/57-28/02/57
ตู้อบเด็กแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตชนิดควบคุม อุณหภูมิแบบผนัง 2 ชั้น ประตูเปิด - ปิด 2 ด้าน จำนวน 9 ตู้
24/02/57-28/02/57
เครื่องเฝ้าระวังติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมแผนภาพติดตามการทำงานภาวะหัวใจขาดเลือด สามารถ วัดความดันโลหิต ทั้งภายในและภายนอก วัดค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ความอิ่มตัวของออกซิเจน ในเลือด อุณหภูมิ อัตราการหายใจ จำนวน 7 เครื่อง
18/02/57-24/02/57
ประมูลซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ พร้อมระบบ ซีลเส้นเลือดและอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง 18/02/57-24/02/57
ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ระบบดิจิตอลประสิทธิภาพสูง กำลังไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 07/02/57-17/02/57
ประมูลซื้อหุ่นยนต์ฝึกปรับโครงสร้างและปรับปรุงแบบท่าทางการเดินในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่สมองและ
ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านการเดิน การลงน้ำหนัก จำนวน 1 ชุด
07/02/57-17/02/57
 
มกราคม พ.ศ. 2557
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลซื้อชุดควบคุมศูนย์กลางระบบติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย พร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพข้างเตียง 8 เตียง มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการรักษา จำนวน 1 ชุด ( ราคากลาง ) 24/01/57-31/01/57
ประมูลซื้อเครื่องวิเคราะห์รูปแบบการเดินและลงน้ำหนักของฝ่าเท้า (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง
23/01/57-30/01/57
 
ประมูลซื้อระบบจัดการขยะติดเชื้อด้วยไอน้ำ จำนวน 1 ระบบ
22/01/57-31/01/57
 
ประมูลซื้อเครื่องตรวจอัลตร้าซาวน์ ชนิดให้ภาพความละเอียดสูง จำนวน 1 เครื่อง
24/01/57-31/01/57
 
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
27/12/56-10/01/57
ประกาศ  
ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิร-
พยาบาล จำนวน 1 ชุด
25/12/56-10/01/57
ประกาศ  
ธันวาคม พ.ศ. 2556
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลจัดซื้อเครื่องแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์ เครื่องตรวจวัดความผิดปกติของสายตาและเครื่อง
แยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด
17/12/56-27/12/56
ประกาศ  
ประมูลจัดซื้อชุดใ้ห้การรักษาด้วยลำแสงเลเซอร์สำหรับเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้ป่วยทางระบบประสาทสมองและ
เส้นประสาท จำนวน 1 ชุด
16/12/56-20/12/56
ประกาศ  
ประมูลซื้อชุดกล้องส่องตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งในระบบทางเดินหายใจชนิดวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง
17/12/56-20/12/56
ประกาศ  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 งาน
25/11/56-29/11/56
 
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ์และขนส่ง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) (ราคากลาง)
21/11/56-27/11/56
ประกาศประมูลซื้อเครื่องตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด
14/11/56-22/11/56
ตุลาคม พ.ศ. 2556
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประกาศร่างงานประมูลจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยอาคารบริเวณลานจอดรถยนต์
(อาคารลิเวอร์ บราเธอร์ เดิม) และอาคาร 72 พรรษามหาราชินี รวม 2 อาคาร
01/11/56-07/11/56
ประกาศประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบวัดสมรรถภาพ ทางการหายใจของผู้ป่วย พร้อมเครื่องผลิตอากาศ จ านวน 5 เครื่อง (31/10/56)
31/10/56-8/11/56
 
ประกาศประมูลซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ
ชนิดวิดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด
17/10/56-28/05/56
ประกาศประมูลซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประจำปีงบประมาณ 2557 รวม 5 ประเภท จำนวน 448 รายการ
10/10/56-17/05/56
ประกาศประมูลซื้อเครื่องกำเนิดภาพรังสีชนิดเคลื่อนที่ พร้อมระบบประมวลภาพแบบ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง
01/10/56-09/05/56
ประกาศประมูลซื้อชุดตรวจการทำงานระบบทางเดินปัสสาวะ (Urodynamic Study System) จำนวน 1 ชุด
01/10/56-04/05/56
กันยายน พ.ศ. 2556
ระยะเวลา
DOWNLOAD
ประกาศจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารอนุสรณ์ 100 ปี อาคารจอดรถใต้ดิน และอาคารจอดรถ 6 ชั้น
โรงพยาบาลกลาง มีกำหนดระยะเวลา 2 เดือน นับตั้งแต่วันท 1 ต.ค.56 - 30 พ.ย.56
19/09/56-27/09/56
 
ประกาศจ้างเหมาดำเนินการซักฟอกเสื้อผ้าผู้ป่วยและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
โรงพยาบาลกลาง จำนวน 97,000 กิโลกรัม มีกำหนดระยะเวลา 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.56 - 30 พ.ย.56
18/09/56-25/09/56
 
จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประจำปีงบประมาณ 2557 รวม 5 ประเภท จำนวน 448 รายการ (ประมาณราคากลางปี 57 , สัญญา)
17/09/56-20/09/56
ประมูลซื้อเครื่องตัดกระจกตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้เลเซอร์ความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด
06/09/56-13/09/56
ประมูลซื้อเครื่องมือกลชุดปฏิบัติการจุลหัตถการภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ จำนวน 1 เครื่อง
05/09/56-13/09/56
ประมูลซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบวิดิทัศน์ ชนิดละเอียดสูง จำนวน 1 ตัว
30/08/56-06/09/56
ประมูลซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขนาดความจุ 250 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง
30/08/56-06/09/56
 

 

Content


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7505 , 0-2220-7510  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th