วันที่ 25 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น. ตัวแทนบุคลากรของ สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติสมาธิ เพื่อพัฒนาจิตใจและปลูกฝังคุณธรรมแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจัดโดย สำนักงานเลขานุการสำนักการแพทย์ ณ วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร