วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธานประชุม พร้อม พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร ครั้งที่8/2561  ณ  ห้องประชุมแพทยพัฒน์  ชั้น5 อาคารสำนักการแพทย์
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร